Fiskeri- og kystdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Oslo, 31. januar 2005 / BTB

HØRING – "SAMLET INNSATS – NY STRUKTUR"

Det vises til brev av 14.12.04 hvor det bes om innspill til innstillingen "Den blå-grønne matalliansen". Norsk forskerforbund beklager at forbundet som en av de største fagforeningene blant de berørte institusjonene ikke er blant høringsinstansene. Forskerforbundet forutsetter at forbundet og forskerne blir tatt med på råd i den videre prosessen, både i forhold til videre utredning, politiske beslutninger og i forhold til eventuell gjennomføring av endringsprosesser som berører ansatte.

Norge har flere sterke fagmiljø innenfor matområdet, noe som også blir beskrevet i innstillingen. Forskerforbundet etterlyser derfor en grundigere analyse som grunnlag for de omfattende forslagene som fremmes i rapporten. Vi savner oppdaterte gjennomganger av de ulike forskningsinstituttene og hvordan de løser oppgavene sine. Utvalget dokumenterer heller ikke at sektoren har problemer som krever radikale endringer i styringsstruktur eller tilknytningsform. I tillegg er det grunn til å stille spørsmål ved hvorfor innstillingen har valgt å fokusere på et begrenset antall forskningsinstitutter.

Norsk forskerforbund beklager at utvalgets innstilling mangler et forskerperspektiv i sine vurderinger og forslag. Dette kan skyldes manglende involvering av forskere, og/eller representanter for forskerne i prosessen så langt. I forslagene fra utvalget er det heller ikke lagt opp til representasjon av forskere verken i styret, i fellesorganet eller i konsernledelsen. Den manglende representasjon fra forskernes side kan også ha bidratt til å svekke rapporten ved at den blir lite konkret når det gjelder konsekvenser for de enkelte institutter og de ansatte. Dette gjør at det blir vanskelig å ta stilling til de enkelte forslagene. Forskerforbundet anbefaler at spørsmålene utredes nærmere før eventuelle endringstiltak iverksettes.

Kommentarer til de fire punktene i høringsbrevet:

Etableringen av en fellesarena
Norsk forskerforbund anser forslaget om å etablere en fellesarena for sektoren som positivt, men mener det er avgjørende at forskerne blir representert i samarbeidet. For å kunne støtte forslaget er det også avgjørende hvordan fellesarenaen skal organiseres og gjennomføres.

Opprettingen av et infrastrukturselskap for havbruksstasjonene
Havbruksstasjonene er nødvendige for forskningsvirksomheten og må, uavhengig av organisering og tilknytningsform, både være lett tilgjengelig for forskerne og være kundeorientert overfor brukergruppen. Utvalgets forslag om opprettelse av et infrastrukturselskap begrunnes ikke i en analyse av dagens driftssituasjon og hvilke problemer selskapsendringen skal løse.

Innføring av skille mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskning
Forskerforbundet mener at det foreslåtte skillet mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskning kan være problematisk. Det er blant annet utstrakt grad av faglig overlapping mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskning, og forskningsresultatene vil ofte kunne ha relevans både innenfor næringslivet og forvaltningen. Skillet er derfor mer i navnet enn i praksis. Dersom dette skillet skal gjennomføres, forutsetter det et nært samarbeid med de enkelte berørte institutt og fagmiljøene i den konkrete utformingen.

Samling av næringsretta forskning i et holdingselskap
Når det gjelder forslaget om å opprette et eget holdingsselskap, mener Forskerforbundet at dette er mangelfullt begrunnet i rapporten. Både behovet for opprettelsen av et slikt selskap og hvilke praktiske fordeler det skulle gi er ikke tilstrekkelig belyst. Dette kan representere et nytt ledelsesnivå med større avstand til de som utfører forskningen, særlig ettersom forskerne heller ikke er tiltenkt noen formell representasjon.

Det vises til vedlagte innspill fra Forskerforbundets lokallag ved Akvaforsk, Fiskeriforskning samt ved Matforsk.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Bjørn T. Berg
rådgiver