NOKUTs FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIETILBUD OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER - HØRING

Det vises til brev fra NOKUT datert 18.10.05 vedr utkast til forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner.

Norsk forskerforbund har ingen innvendinger til de strukturelle endringene som er foretatt i utkastet til forskrift. Utkastet er blitt ryddig og språklig sett mer presist og bedre formulert. Når det gjelder innholdet, representerer utkastet i stor grad en videreføring av gjeldende forskrifter. Forskerforbundet har ingen innvendinger til dette og slutter seg til hovedtrekkene i utkastet til forskrift. Forbundet har imidlertid enkelte kommentarer til høringsbrevet og til utkastet.

Høringsbrevet

2 – Standarder og kriterier på nye områder
Forskerforbundet har tidligere støttet opprettelse av stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og er tilfreds med at utkastet til forskrift inneholder standarder og kriterier for et institusjonsovergripende program som er dagens situasjon og institusjonsegne programmer som kan bli aktuelt. Det er imidlertid gjort unntak for kravet om at en viss prosentandel av de faglig ansatte skal ha professor- og/eller  førstestillingskompetanse. Forbundet er klar over at stipendprogrammet ikke har som hovedmål å utdanne forskere, men mener samtidig at så lenge det forutsettes at stipendprogrammet skal være faglig på nivå med organisert doktorutdanning, bør det stilles faglige krav til fagmiljøet, se forbundets kommentar til §§ 2-4 (3) og 2-5 (3).

Forskerforbundet har ingen kommentarer til bestemmelsene som gjelder fellesgrader i § 2-6.

Forskerforbundet er enig i at det må stilles samme krav til utdanning som tilbys desentralisert som til utdanning ved institusjonens hovedsete, og ser derfor ingen grunn til å ha egne bestemmelser for desentralisert utdanning. Det samme gjelder for øvrig for fjernundervisning.

3 – Andre endringer
Forskerforbundet mener det er viktig at standarder og kriterier er de samme for alle studietilbud på lavere grads nivå og gir derfor sin tilslutning til at kriteriene for kortvarige studier i § 3, 2 d) i gjeldende forskrift, fjernes.

Når det gjelder forslaget om at det skal stilles samme krav til erfaringsbaserte mstergrader som til ordinære mastergrader, stiller Forskerforbundet spørsmål ved hensiktsmessigheten av dette. Erfaringsbaserte mastergrader skulle i utgangspunktet ha en annen karakter enn de ordinære mastergradene og skulle bl a ikke gi grunnlag for doktorgradsstudier. 

Forskerforbundet har merket seg at det i kriteriene for akkreditering på bachelor- og masternivå, §§ 2-1 (1) 7 og 2-2 (2) 9, er tatt inn krav om at studentene skal gis kunnskap om forbedringsarbeid. Forbundet synes det er uklart hva som menes med ”forbedringsarbeid” og ber om at dette kommer klarere frem av utkastet til forskrift.

Utkast til forskrift

§ 2-1 (1) 7
Forskerforbundet viser til sin kommentar til høringsbrevet, pkt 3, om definisjon av begrepet ”forbedringsarbeid”.

§ 2-1 (2) 2
I denne paragrafen er det angitt at ”Minst 50% av undervisnings- og veiledningsbehovet skal være dekket av ansatte i hovedstilling på institusjonen”. I gjeldende forskrift, § 3, 2d, er det derimot angitt at ”I hovedsak bør undervisningen være dekket av fast tilsatte”.
Forskerforbundet mener at undervisningen normalt skal gis av fast ansatte i hovedstilling ved institusjonen bl a for å sikre at undervisningen holder høy faglig og pedagogisk kvalitet ved at den gis av ansatte med muligheter for oppdatering av faglige og pedagogiske kunnskaper. Forbundet foreslår derfor at bestemmelsen i § 3, 2d, i gjeldende forskrift, videreføres og erstatter bestemmelsen i utkastets § 2-1 (2) 2.

§ 2-2 (2) 9
Forskerforbundet viser til sin kommentar til høringsbrevet, pkt 3, og til § 2-1 (1) 7.

§ 2-2 (3) 2
Forskerforbundet viser til sin kommentar til § 2-1 (2) 2. Forbundet foreslår at bestemmelsen i §3, 3d i gjeldende forskrift, videreføres og erstatter bestemmelsen i utkastets § 2-2 (3) 2.

§ 2-4 (1) 3
Forskerforbundet mener at det må klargjøres hva som skal være den enkelte stipendiats ansvar og hva som skal være institusjonens ansvar.

§ 2-4 (3)
Forskerforbundet viser til sin kommentar til høringsbrevet, pkt 2, og foreslår at det tas inn en bestemmelse i denne paragrafen som angir at hovedtyngden av de faglig ansatte skal være professor/førsteamanuensis.

§ 2-5 (1) 4
Forskerforbundet viser til sin kommentar til § 2-4 (1) 3. Forbundet mener at også ved institusjonsovergripende stipendprogram må det klargjøres hva som er den enkelte stipendiats ansvar og hva som er institusjonenes ansvar.

§ 2-5 (3)
Forskerforbundet viser til sin kommentar til høringsbrevet, pkt 2, og § 2-4 (3), og foreslår at det også i denne paragrafen tas inn en bestemmelse som angir at hovedtyngden av de faglig ansatte skal være professor/førsteamanuensis.

Forskerforbundet har ingen andre kommentarer til utkastet. 

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Unio
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet
NSU
Studentenes Landsforbund