INNSPILL VEDRØRENDE TILLEGGSPROPOSISJON OM STATSBUDSJETT FOR 2006

Norsk forskerforbund er glad for omtalen av forskning og høyere utdanning i regjeringens tiltredelseserklæring. Vi vil i den forbindelse fremme innspill om hva vi mener bør vektlegges i Regjeringens tilleggsproposisjon om statsbudsjettet for 2006.

Forskning

Forpliktende opptrappingsplan for forsking for 2008-2010
I forslaget til statsbudsjett for 2006 foreslår Regjeringen en økning i forskningsbevilgningene på 1,4 mrd og ytterligere 1,3 mrd for 2007. Dette er svært positivt men samtidig helt nødvendig dersom man skal kunne innfri målsettingen om en forskningsinnsats på 3% av BNP inne 2010. Når det gjelder perioden 2008-2010 er Bondevik-regjeringens forslag mindre konkret, og vi etterlyser derfor en mer forpliktende opptrappingsplan for denne perioden.

Offentlig finansiert andel av forskningsinnsatsen opprettholdes på 40%
Forskerforbundet støtter målsettingen om å øke forskningsinnsatsen til 3% innen 2010, men ser det som urealistisk at næringslivet skal kunne finansiere 2/3 så lenge næringsstrukturen i Norge preges av små og lite FoU- intensive bedrifter. En offentlig andel på 40% av forskningsinnsatsen bør derfor opprettholdes for perioden frem til 2010.

Opprettelse av flere postdoktorstillinger
Vi har merket oss en gledelig økning i antall doktorander. For å kunne tilby disse en videre karriere i sektoren er det imidlertid nødvendig å opprette flere postdoktorstillinger. Forskerforbundet mener derfor det må øremerkes midler til opprettelse av postdoktorstillinger og foreslår 100 nye postdoktorstillinger for 2006.

Økt bevilgning til utstyr
Det er nødvendig å øke bevilgningene til vitenskapelig utstyr og drift i årene som kommer. En undersøkelse gjennomført av NFR viser at det samlede utstyrsbehovet i UH- sektoren frem mot 2010 er omtrent 2,6 mrd kr. I tillegg kommer behov innmeldt for svært kostnadskrevende utstyr tilsvarende 2,9 mrd kr. I lys av årets lave bevilgning til utstyr og Bondevik-regjeringens lave forslag for 2006, foreslår Forskerforbundet at det bevilges ytterligere 500 mill kr til dette.

Styrket basisbevilgning til instituttsektoren
Forskerforbundet er glad for styrkingen av basisfinansieringen ved de teknisk-industrielle instituttene som foreslås i Nærings- og handelsdepartementets budsjettforslag for 2006. Forskerforbundet vil samtidig understreke at en rekke andre forskningsinstitutter har et minst like stort behov for bedre og forutsigbare rammebetingelser. Basisbevilgningene er en viktig forutsetning for forskningsinstituttenes mulighet for langsiktig kompetanseoppbygging og nødvendig for å sikre faglig selvstendighet til instituttene. Det bør være en målsetting at basisbevilgningen er så stor at den sikrer de ansatte ved alle institutter minimum 25% av arbeidstiden til egeninitiert forskning og kompetanseoppbygging.

Omorganisering av forskningsinstitutt i blå-grønn sektor
Forskerforbundet har gått mot omorganiseringen av forskningsinstituttene innenfor den blå-grønne sektoren og mener at en i stedet for å bruke ressurser på å etablere nye overbyggende nasjonale strukturer heller bør satse på tiltak som bygger på og videreutvikler de eksisterende institusjonene og samtidig etablerer ordninger som kan styrke samarbeidet mellom disse regionalt. Forbundet er meget skeptisk til å skille ut næringsrettet FoU- virksomhet i en egen enhet. De enkelte instituttene vil ha stor faglig dybde på ulike felt innen samme fagområde noe som skaper synergier og viktig bredde i fagmiljøet. Utskilling av aktivitet vil kunne medføre oppsplitting av etablerte og velfungerende forskningsmiljø. Forbundet ber den nye Regjeringen revurdere prosessen med å skille ut deler av virksomheten ved de berørte instituttene.

Høyere utdanning

Reversering av kuttet i studieplasser for 2005
I 2005 ble det foretatt et kutt i antall studieplasser med 4000. Dette videreføres for 2006 og gir et kutt i institusjonenes basisfinansiering. Dette motvirker intensjonene til den nye finansieringsmodellen til universiteter og høyskoler der økt produksjon av studiepoeng gir økonomisk uttelling. Kuttet i antall studieplasser må reverseres.

Kvalitetsreformen er ikke fullfinansiert
Bondevik-regjeringen hevder i statsbudsjettet for 2006 at kvalitetsreformen er fullfinansiert med bevilgningen som ble foretatt i 2004, og forslaget innebærer derfor en videreføring av dette nivået. Forskerforbundet mener at erfaringene ved institusjonene viser at reformen er underfinansiert og at det er behov for flere ansatte for å kompensere for de økte arbeidsoppgavene.

Endringer i statens bygge- og eiendomsvirksomhet
Bondevik-regjeringen foreslår prinsipielle endringer av statens bygge- og eiendomsvirksomhet basert på en innstilling fra et interdepartementalt utredningsutvalg nedsatt i juni 2004. Det tas sikte på å implementere eventuelle endringer fra og med 01.01.2007 og arbeidet med konkretisering av de ulike forslagene vil skje i løpet av 2006. Endringene anslås å kunne realisere 1-2 mrd kroner i årlige innsparinger. Forskerforbundet er meget skeptisk til forslaget og viser til at sektoren har gått mot det. Forslaget har store konsekvenser som må utredes langt bedre.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kolbjørn Hagen 
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Kopi:
Finanskomiteen
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Norges forskningsråd
Norsk Studentunion
Studentenes Landsforbund
UNIO
Universitets- og høgskolerådet