INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2006

Med dette oversendes Norsk forskerforbunds innspill til neste års statsbudsjett.

Statsbudsjettet for inneværende år er svakt for forskning og høyere utdanning. Det er ingen vekst i bevilgningene til forskning og målsettingen om at Norges samlede forskningsinnsats skulle opp på gjennomsnittlig OECD-nivå i 2005 blir ikke innfridd. Forskerforbundet forventer derfor en ekstra innsats på budsjettet for 2006. Erfaringer så langt ved institusjonene tilsier at bevilgningene til kvalitetsreformen i inneværende år ikke tilstrekkelige til å sikre en videreføring. Det er derfor nødvendig med en styrking av bevilgningene til universitetene og høgskolene. Samtidig vil Forskerforbundet minne om at flere forskningsinstitutter sliter økonomisk som følge av økt konkurranse om oppdragsmidler og synkende basisbevilgning. For å sikre instituttenes videre drift er det helt nødvendig med en basisbevilgning som er stor nok til at instituttene ikke blir for avhengige av forskningsoppdrag og som sikrer nødvendig kompetanseoppbygging.

Det kommende statsbudsjettet må samlet sett legge opp til en bedring av forskningsvilkårene innen sektoren. Manglende tid til forskning, for lite midler til drift og utstyr begrenser aktiviteten og svekker rekrutteringen til sektoren. Kombinert med små utsikter til å få fast stilling gjør dette at mange unge vegrer seg for å velge en videre forskningskarriere. Forskerforbundet mener derfor det er nødvendig med en bred satsing for å nå ambisjonene om økt forskning, bedre undervisning og fremtidig rekruttering til sektoren. Vi forventer at Regjeringen ser nødvendigheten av å signalisere økte bevilgninger i forbindelse med fremleggelsen av forskningsmeldingen.

OPPSUMMERING AV FORSKERFORBUNDETS FORSLAG 2006

 • Forskerforbundet går inn for at bevilgningene til UH- sektoren økes med 400 mill kr. for å sikre at kvalitetsreformen kan gjennomføres som planlagt.
 • Forskerforbundet går inn for at de 4000 studieplassene som ble kuttet i forbindelse med budsjettet for 2005 gjenopprettes, og at det ikke foretas ytterligere kutt.
 • Nytt vekstmål for den samlede forskningsinnsatsen bør på kort sikt være gjennomsnittlig OECD- nivå, på lengre sikt bør målet være nordisk nivå.
 • Forskerforbundet foreslår at bevilgningene til forskning økes med 1,1 mrd kr.
 • Forskerforbundet foreslår å øke forskningsfondets fondskapital til 50 mrd kr.
 • Forskningsinstituttene tilstås en basisfinansiering som sikrer nødvendig kompetanseoppbygging.
 • Forskerforbundet foreslår at taket for skattefritak heves slik at også større bedrifter får nyte godt av skattefunnordningen.
 • Forskerforbundet foreslår å gjeninnføre ordningen med direkte tilskudd til forskning i næringslivet.
 • Forskerforbundet foreslår at det avsettes midler til ett lengre utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden for stipendiater.
 • Forskerforbundet foreslår at institusjonene gis et stimuleringstilskudd på 20.000 kr per inn-/utreisende forsker dersom oppholdet varer minst 3 måneder.
 • Forskerforbundet foreslår at det opprettes minimum 400 nye stipendiatstillinger.
 • Forskerforbundet foreslår at det opprettes 100 øremerkede postdoktorstillinger.
 • Forskerforbundet foreslår at det årlig bevilges 550 mill kr til vitenskapelig utstyr.
 • Forskerforbundet foreslår at det innføres en ordning med avskrivning av kr 50 000 av studielånet ved fullført doktorgrad.
 • Forskerforbundet foreslår at studiestøtten indeksreguleres.

PROGRAMKATEGORI 07.60 HØYERE UTDANNING

Fullfinansiering av kvalitetsreformen
I statsbudsjettet for 2004 og 2005 regnet Regjeringen kvalitetsreformen som fullfinansiert. Erfaringene fra 2004 og så langt i 2005 viser imidlertid et annet bilde. Institusjonene sliter med trang økonomi og flere har varslet at de blir nødt til å kutte i undervisningstiltak iverksatt i forbindelse med kvalitetsreformen. Videre gir en undersøkelse blant tillitsvalgte og medlemmer i Norsk forskerforbund ved alle universiteter og høgskoler, entydige signaler om at kvalitetsreformen har medført et varig merarbeid på bekostning av FoU. For å sikre at kvalitetsreformen ikke reverseres, og at den økte innsatsen på undervisningssiden ikke går på bekostning av FoU, er det nødvendig å øke bevilgningsnivået i forhold til budsjettet for 2005. Forskerforbundet forslår at bevilgningene til kvalitetsreformen økes med 400 mill kr.

Økt antall studieplasser
I budsjettet for 2005 ble det foretatt en budsjettreduksjon knyttet til kutt i antall studieplasser. Selv om kuttet ikke fikk store økonomiske konsekvenser i inneværende år, viser utregninger fra Universitets- og høgskolerådet at reduksjonen øker til 260 mill kr i 2008. Kuttet kom også på et svært uheldig tidspunkt hvor årskullene som skal inn på høyere utdanning er økende og vil holde seg høyt i hvert fall frem til 2020. Forskerforbundet forutsetter at dette var et engangstilfelle og at kuttet blir kompensert i det kommende statsbudsjettet. Vi foreslår derfor at de 4000 studieplassene gjenopprettes i budsjettet for 2006, og at ytterligere kutt ikke foretas.

PROGRAMKATEGORI 07.70 FORSKNING

Generelle forskningsbevilgninger
Økte bevilgninger til forskning er blant annet en sentral forutsetning for å få en positiv utvikling av norsk velferd og økonomi. Flere studier viser at FoU-innsatsen har en positiv innvirkning på den allmenne økonomiske utviklingen. Blant annet leverte Statistisk sentralbyrå et innspill til arbeidet med ny forskningsmelding der en av konklusjonene var at et høyere nivå på FoU-investeringene i Norge vil øke økonomiens omstillingsevne og representere en viktig vekstimpuls på lang sikt (Cappelen m.fl. SSB 2004). Samtidig vil en forsterket forskningsinnsats også skape gunstigere rammevilkår for forskerne i sektoren og gi forskning av høyere kvalitet, samt gjøre sektoren mer attraktiv for unge forskertalenter som står foran valget av en videre arbeidskarriere.

Målsettingen om at Norges samlete forskningsinnsats skulle nå gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2005 kan ikke innfris. Et nytt vekstmål kan bli lansert i den kommende forskningsmeldingen og Forskerforbundet mener at målet for den samlede forskningsinnsatsen på kort sikt fortsatt bør være gjennomsnittlig OECD-nivå, men at den på lengre sikt bør komme på nivå med de andre nordiske landene.

Forskerforbundet mener det er behov for en markant økning i bevilgningene til forskning og foreslår at det legges inn en økning tilsvarende 1,1 mrd kr i budsjettet for 2006. Forskningsfondet en viktig faktor for å kunne øke forskningsbevilgningene, og Forskerforbundet støtter derfor forslaget fra Forskningsrådet om at fondskapitalen til forskningsfondet trappes opp til 50 mrd kroner.

Privatfinansiert forskning
Hovedårsaken til at Norge ligger under gjennomsnittlig OECD-nivå når det gjelder forskningsinnsatsen, er det relativt lave nivået på den privatfinansierte forskningsinnsatsen. Det er derfor nødvendig med tiltak som stimulerer til økt innsats. I denne forbindelse fungerer skattefunnordningen og landsdekkende såkornfond positivt. Forskerforbundet forutsetter at disse ordningene videreføres og styrkes i budsjettet for 2006. Vi foreslår at skattefunnordningen forbedres ved at taket for skattefritak heves slik at også større bedrifter får nyte godt av ordningen.

Forskerforbundet mener at den privatfinansierte forskningen best stimuleres ved en kombinasjon av flere ulike ordninger med stabile rammevilkår over tid. Forskerforbundet foreslår derfor at FUNN, tilskuddsordningen som eksisterte en kort periode, innføres på nytt.

PROGRAMKATEGORI 07.60 OG 07.70 - INTERNASJONALISERING

Forskerforbundet går inn for økte ressurser til internasjonaliseringstiltak. Forbundet støtter derfor regjeringens ønske om at doktorgradsstipendiater skal ha minst ett lengre forskningsopphold i utlandet i løpet av stipendiatperioden og forslår at det avsettes midler til dette. Videre foreslår Forskerforbundet at institusjonene gis et stimuleringstilskudd på 20.000 kr per inn-/utreisende vitenskapelig tilsatt dersom oppholdet varer minst 3 måneder. Dette vil kunne stimulere den svært viktige internasjonale kontakten for norsk forskning.

PROGRAMKATEGORI 07.60 OG 07.70 - REKRUTTERING

Forskerforbundet vil understreke rekrutteringsbehovet i forskning og høyere utdanning i tiden som kommer. Gjennomsnittsalderen for det faste vitenskapelige personalet ved universitetene økte fra 50,5 år til 52,8 år perioden 1991-2003 (NIFU-STEP). Utviklingen er den samme i høgskolesektoren hvor snittalderen for alle vitenskapelig ansatte var 49 år i 2003 (SSB). Rekrutteringsbehovet forsterkes av politiske målsettinger om å øke Norges samlede forskningsinnsats. Det er derfor både nødvendig å legge inn fullfinansiering av nye stipendiat og postdoktorstillinger i budsjettet for 2006.

Når det gjelder stipendiatstillinger minner vi om opptrappingsplanen som ble lansert i St.meld.nr 35 (2001-2002) og som fikk tilslutning på Stortinget i Innst. S. nr. 91(2002-2003). Opptrappingsplanen innebar en økning i antall stipendiatstillinger med 350 nye stillinger for hvert av årene 2004 til og med 2007. På bakgrunn av etterslepet fra 2004 og 2005, hvor det ble opprettet henholdsvis 200 og 100 nye stipendiatstillinger, foreslår Forskerforbundet at det legges inn fullfinansiering av minimum 400 nye stipendiatstillinger for 2006.

Når det gjelder postdoktorstillinger har regjeringen frem til nå lagt ansvaret for å opprette disse enten på Norges forskningsråd eller institusjonene. Forskerforbundet mener imidlertid også disse stillingene må øremerkes over statsbudsjettet fordi det er svært vanskelig for institusjonene å finne rom for nye stillinger i den økonomiske situasjonen de er i. Forskerforbundet foreslår at det legges inn øremerket finansiering av 100 nye postdoktorstillinger i 2006.

PROGRAMKATEGORI 07.60 OG 07.70 - VITENSKAPELIG UTSTYR

Forskerforbundet mener det er nødvendig å øke bevilgningene til utstyr og drift i årene som kommer. En undersøkelse gjennomført av Forskningsrådet viser at det samlede utstyrsbehovet i UH- sektoren frem mot 2010 er omtrent 2,6 mrd kr. I lys av de lave bevilgningene til utstyr for 2005 vil Forskerforbundet foreslå at det årlig bevilges 550 mill kr til utstyr i kommende 5-års periode.

PROGRAMKATEGORI 07.80 UTDANNINGSFINANSIERING

En av hovedkonklusjonene i evalueringen av doktorgradsutdanningen i Norge er at stipendiatene bruker for lang tid på gjennomføringen. Selv om dette er blitt noe bedre, er det fortsatt mange som ikke fullfører. Forskerforbundet foreslår derfor at det innføres en ordning med avskrivning av 50 000 kroner av studielånet ved avlagt doktorgrad. Dette vil både fungere som et incitament til å velge en forskerutdanning og til å fullføre doktorgradsutdanningen.

For å sikre målsettingene ved kvalitetsreformen er det viktig at det legges opp til en studiestøtte som gjør det økonomisk mulig å være heltidsstudent. Forskerforbundet vil derfor understreke betydningen av at studiestøtten blir indeksregulert for å sikre at lånebeløpet ikke blir mindre som følge av pris- og kostnadsutviklingen.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Kopi:
Akademikerne
Finanskomiteen
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Norges forskningsråd
Norsk studentunion
Nærings- og handelsdepartementet
Statsministerens kontor
Studentenes landsforbund
Universitets - og høgskolerådet