Høring - Utkast til forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 til 4-10 - "Felles klagenemnd for studentsaker"

Norsk forskerforbund har behandlet forslag til forskrift om sentral klagenemnd for studentsaker og har følgende kommentarer til forslaget.

Gjennom stortingsbehandlingen av forslag til ny lov for universiteter og høyskoler ble det vedtatt at departementet kan opprette egne nasjonale klagenemnder for spesielle saksområder. Det foreliggende forslaget til forskrift innebærer at det opprettes en sentral klagenemnd for vedtak om annulering, bortvisning og utestenging ved private og statlige institusjoner. Denne sentrale klagenemnden kommer i tillegg til institusjonenes egne klagenemnder som kan behandle denne typer saker som førsteinstans.

Forskerforbundet støtter opprettelsen av en sentral klagenemnd for denne type studentsaker fordi behandling i en sentral klagenemnd vil sikre studentene lik behandling i saker som vil ha svært alvorlige og inngripende konsekvenser for studentene. En slik klagenemnd vil utvikle spesialkompetanse på området som kan sikre grundig og ryddig saksbehandling og ivareta studentenes rettsikkerhet.

Forbundet er videre enig med departementet i at det er lite hensiktsmessig å legge behandlingen av disse klagesakene til den eksisterende klagenemnden for opptakssaker og støtter opprettelsen av en egen nemnd for studentsaker.

Det er foreslått å opprette et sekretariet i tilknytning til Samordna opptak og tilføre Samordna opptak en saksbehandlerstilling, fortrinnsvis en jurist. Forskerforbundet synes det er vanskelig å vurdere hvor arbeidskrevende arbeidet i den sentrale klagenemnden vil bli og tar derfor ikke stilling til dette forslaget.

Forbundet har ingen ytterligere kommentarer til forslaget til forskrift og gir sin tilslutning til forslaget.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær 

Kopi til:
Universitets- og høgskolerådet
Studentenes landsforbund
NSU