Blå-grønn matallianse – skille mellom forvaltnings- og næringsrettet forskning 

Det vises til St.meld.nr 19 og St.meld.nr 20 samt møter mellom hovedsammenslutningene, NITO, Forskerforbundet og departementene. 

På møte 24.06.05 ble det redegjort for at det i tråd med Revidert nasjonalbudsjett for 2005 (RNB 2005) vil bli nedsatt en komite som skal se på skillet mellom forvaltningsrettet og næringsrettet forskning. Forskerforbundet har tidligere påpekt at det er meget vanskelig å trekke et slikt skille blant annet fordi det er utstrakt faglig overlapping mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskning, og fordi forskningsresultatene ofte vil ha relevans både for næringsliv og forvaltning. Et slikt skille kan bare gjennomføres ved et nært samarbeid med de enkelte berørte institutt og fagmiljø.

I dette arbeidet er det avgjørende at hensynet til de etablerte forskningsmiljøenes videre eksistens og drift ivaretas og prosessen må derfor forankres i en forståelse av virkeligheten i de enkelte forskningsmiljøene. For at en oppsplitting i næringsrettet og forvaltningsrettet forskning skal gi så få negative konsekvenser som mulig, vil Forskerforbundet anmode om at forskerne ved de berørte fagmiljøene blir representert i komiteen. 

Forskerforbundet ser positivt på at hovedsammenslutningene, NITO og Forskerforbundet så langt har blitt tatt med på råd. Et resultat av prosessen kan bli flytting av forskerårsverk, og Forskerforbundet vil derfor understreke betydningen av at de ansatte i instituttene sikres direkte medbestemmelse i prosessen selv om den blir ført på departementsnivå. Forskerforbundet anmoder om et initiativ fra departementene i saken. 

Frank O. Anthun
Forhandlingssjef 

Bjørn T. Berg
Rådgiver