Vurdering av behovet for egne bestemmelser om midlertidige ansettelser og åremål i lov om universiteter og høyskoler

Norsk forskerforbund er gjort kjent med brev av 27.09.05 der Utdannings- og forskningsdepartementet ber institusjonene under universitets- og høyskoleloven vurdere hvilket behov det er for egne bestemmelser om åremål og midlertidige ansettelser i lov om universiteter og høyskoler.

Forskerforbundet er positiv til at departementet følger opp Stortingets beslutning. Det vises også til merknad fra flertallet i kommunalkomiteen under behandlingen av Arbeidsmiljøloven, Innst.O. nr. 100, 2004-2005, s. 41 der det heter: ”kan ikke se at det er særskilte forhold som gjør at universiteter og høyskoler skal ha større tilgang til midlertidige ansettelser enn andre sektorer”.

Vi vil gjerne supplere beskrivelsen i brevet av den aktuelle problemstilling. Forbundet beklager for øvrig at de ansattes organisasjoner ikke inviteres til å uttale seg i en sak som direkte berører vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler. Vi antar dette skyldes en inkurie og regner med at departementet og institusjonene vil se det som en fordel å være kjent med våre synspunkter.

Generelle kommentarer

Departementet ber institusjonene vurdere behovet for egne bestemmelser om midlertidig ansettelse i lov om universiteter og høyskoler (vår understreking). Etter vår oppfatning er dette å foregripe begivenhetene da det ennå er uklart hvilket generelt lovverk vi vil få på dette feltet. Den nye regjeringen har varslet utsatt iverksettelse og endringer i arbeidsmiljøloven og det er også usikkert hva som skjer med embets- og tjenestemannsloven og forskriften til denne. Det vil således ikke være mulig å besvare departementets henvendelse på en utfyllende måte før det generelle lovverket om midlertidig ansettelse er på plass.

Forskerforbundet reagerer også på at henvendelsen fra departementet ikke skiller mellom ulike typer av midlertidige ansettelser og åremål. Det er slik vi ser det nødvendig å skille mellom den form for midlertidighet, blant annet i utdanningsstillinger, som tidligere har vært hjemlet i forskrifter til tjenestemannsloven og de som senere er kommet inn i universitetsloven og gjelder prosjektansettelser i inntil 12 år.

Behov for egne bestemmelser i lov om universiteter og høyskoler

Særlov/generell lov:
Forskerforbundet mener prinsipielt at bestemmelsene om midlertidig tilsetting og åremål bør samles i de generelle lovene (arbeidsmiljøloven og/eller embets- og tjenestemannsloven) og ikke i særlover som universitets- og høyskoleloven. Det er på dette området ingen grunn til at ansatte ved universiteter og høyskoler ikke skal reguleres av det samme lovverket som andre arbeidstakere. Å bruke de generelle lovene vil også være en forenkling av lovverket i tråd med intensjonene bak endringene drøftet i Stortinget sist år. Dette vil også føre til at ansatte ved f.eks forskningsinstitutter og i høyere utdanning underlegges de samme bestemmelsene, noe som kan legge til rett for ønsket mobilitet mellom institusjonene. En regulering i færrest mulig lover vil også motvirke den uklarhet i kriterier og praksis som UHR advarer mot i sin høringsuttalelse.

Midlertidig ansettelse i prosjektstillinger
Forskerforbundet ber om at bestemmelsen i universitets- og høyskoleloven § 6-4 e) om ansettelse på åremål i inntil 12 år i undervisnings- og forskerstillinger når vedkommende skal delta i prosjekt oppheves. Vi kan ikke se at det er dokumentert at universiteter og høyskoler har mer bruk for en slik bestemmelse enn andre virksomheter det er naturlig å sammenlikne med. Tvert i mot kan det argumenteres for at nettopp vitenskapelig ansatte har et sterkere behov for stillingstrygghet for å sikre uavhengig og kritisk forskning og langsiktig kompetanseutvikling.

Stipendiat- og postdoktorstillinger.
Vi mener det bør tas inn en bestemmelse i den generelle loven om adgang til midlertidig tilsetting i stipendiatstillinger og postdoktorstillinger

Lederstillinger
I tillegg til åremålsadgang  for øverste leder(e), har Forskerforbundet ikke innvendinger til at det i det generelle lovverket, evt i forskrifter, åpnes for åremål i de stillinger som er nevnt i Universitets- og høyskoleloven § 6-4 a)-d) som også omfatter ledere på avdeling og grunnenhetsnivå.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Ann Turid Opstad
advokat

Kopi:
Universitets- og høyskolerådet
Universiteter og høgskoler