HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAKSKRAV TIL GRUNNUTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER - § 8 SPESIELLE OPPTAKSKRAV

Det vises til høringsbrev fra Utdannings- og forskningsdepartementet med forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler. Forskerforbundet har følgende kommentarer til endringsforslagene:

1. Spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanningen

I sin uttalelse om St meld nr 30 - Kultur for læring støttet Forskerforbundet forslaget om å innføre spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanningen. Forbundet påpekte samtidig at bedre kvalitet på lærere også kan sikres ved å stille strenge faglige krav til lærerstudentenes prestasjoner under studiet.

Forskerforbundet mener at en allmennlærer må ha faglig bredde slik at læreren kan velge ulike spesialiseringer og ha kompetanse på flere områder. Med utgangspunkt i dette bør den samlede innsatsen fra videregående opplæring telle med i opptaksgrunnlaget. Videre er matematikk og norsk helt sentrale skolefag, og det bør også legges vekt på innsatsen i disse fagene i videregående skole. Forskerforbundet mener derfor at det bør stilles minstekrav i matematikk og norsk i kombinasjon med krav om skolepoeng og går inn for alternativ 6 med minstekrav på 35 til skolepoeng og minst karakteren 3 i norsk og matematikk.

Tall fra Samordna opptak viser at innføring av minstekrav til skolepoeng vil kunne få store konsekvenser for høyskolene og vil særlig ramme mindre høyskoler i distriktene. Forskerforbundet er opptatt av å opprettholde et bredt studietilbud, også ute i regionene, og unngå store reduksjoner i antall lærerstudenter. Gode fagmiljøer må beholdes blant annet fordi alderssammensetningen blant lærere viser at det om få år blir et økende behov for nye lærere. Dessuten er det i stortingsmeldingen "Kultur for læring" lagt opp til økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere slik at eventuelle frigjorte ressurser i lærerutdanningene kan settes inn på dette området. Forskerforbundet ber derfor Utdannings- og forskningsdepartementet om å vurdere nødvendige tiltak slik at høgskolene kan opprettholde gode og brede fagmiljøer også i en periode med redusert studenttall.

2. Forslag om endring i spesielle opptakskrav til arkitekt- og industridesignutdanning ved Arkitekthøgskolen i Oslo

Forskerforbundet mener det er rimelig at arkitektutdanningen ved Arkitekthøgskolen i Oslo, i likhet med arkitektutdanningen ved NTNU, kan stille faglig opptakskrav. Selv om utdanningene er lagt noe ulikt opp og Arkitekthøgskolen i Oslo stiller krav om opptaksprøve, er det rimelig å anta at også disse studentene vil ha behov for faglig bakgrunn i matematikk og fysikk fra videregående opplæring. Det samme gjelder utdanningen i industridesign ved Arkitekthøgskolen.

Forskerforbundet støtter derfor forslaget om å innføre krav om 2MX/3MZ og 2Fy i tillegg til opptaksprøve for opptak til arkitektutdanning og industridesignutdanning ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

3. Forslag om spesielle opptakskrav til bachelorutdanning i kulturprosjektledelse ved Høgskolen i Lillehammer

Forskerforbundet vil ikke gå mot at det innføres opptaksprøve ved opptak til bachelorutdanning i kulturprosjektledelse siden sammenlignbare bachelorutdanninger i fjernsynsteknikk og fjernsynsregi allerede har det og høyskolen selv finner det ønskelig. Forbundet vil imidlertid advare mot en utvikling der ulike institusjoner etablerer egne opptaksprøver i omfattende grad.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass. generalsekretær

Gjenpart til:
Universitets- og høgskolerådet
Akademikerne
NSU
StL