ST PRP NR 63 (2003-2004) TILLEGGSBEVILGNINGER OG OMPRIORITERINGER I STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 2004 (REVIDERT NASJONALBUDSJETT)

Det vises til St prp nr 63 (2003-2004) og forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Forslaget i RNB om kutt i bevilgningene til universiteter og høgskoler gir et uheldig signal til institusjonene som er i ferd med å iverksette en meget krevende reform. Det er videre beklagelig at det foreslås kutt i forskningsbevilgningene til Norges forskningsråd og i fagdepartementenes forskningsbudsjetter. Riktignok er forskningsfondet foreslått styrket med 1 mrd kr, men avkastningen er øremerket langsiktig, grunnleggende forskning mot petroleumssektoren og vil først ha full effekt på forskningsinnsatsen ved utgangen av 2005. Samlet sett gjør derfor forslaget til statsbudsjett det enda vanskeligere å nå regjeringens mål om at norsk forskningsinnsats skal opp på gjennomsnittlig OECD-nivå i 2005. Forskerforbundet har også merket seg forslaget om betydelige kutt i budsjettet til Innovasjon Norge som fremdeles er i startfasen.

OPPSUMMERING AV FORSKERFORBUNDETS FORSLAG

  • Forskerforbundet foreslår at kuttet på 53,5 mill kr i bevilgningene til universiteter og høgskoler ikke gjennomføres.
  • Forskerforbundet ber om at Stortinget drøfter konsekvensene av de reduserte bevilgningene til Statped og eventuelt vurderer bevilgningene på nytt.
  • Forskerforbundet foreslår at kuttet på 55,5 mill kr i forskningsbevilgningene ikke gjennomføres og at forskningsbevilgningene til næringsrettet forskning økes med ytterligere 25 mill kr.
  • Forskerforbundet foreslår at forskningsfondet styrkes med 1 mrd kr. Det legges ingen føringer på bruk av avkastningen.
  • Forskerforbundet foreslår at kuttene i bevilgningene til Innovasjon Norge ikke gjennomføres.

PROGRAMKATEGORI 07.60 - HØYERE UTDANNING

De høyere utdanningsinstitusjonene er godt i gang med å gjennomføre en meget krevende reform som stiller sektoren overfor betydelige utfordringer og omstillinger i form av krav om økt studiekvalitet og effektivitet. Reformen er meget ressurskrevende og krever blant annet langt flere årsverk enn tidligere. Etter forbundets vurderinger er ikke reformen fullfinansiert noe som begrenser institusjonenes handlefrihet, går ut over studiekvaliteten og reduserer også forskningsinnsatsen ytterligere. Videreføring av reformen på permanent basis krever derfor økte bevilgninger, og de foreslåtte kuttene er således et meget uheldig signal til institusjonene og alle ansatte som har nedlagt et betydelig arbeid i kvalitetsreformen. Forskerforbundet foreslår derfor at bevilgningene til universiteter og høgskoler opprettholdes slik at det foreslåtte kuttet på 53,5 mill kr ikke iverksettes.

PROGRAMKATEGORI 07.40 - ANDRE TILTAK I UTDANNINGEN

Kap. 243 Kompetansesenter for spesialundervisning
Bevilgningene på dette kapitlet for 2004 ble betydelig redusert i forhold til tidligere år. Under budsjettdebatten høsten 2003 i Stortinget ble det gitt uttrykk for at kuttet ikke skulle berøre tilbudet til brukerne. Det ble også sagt at det var viktig å følge opp eventuelle konsekvenser for brukerne og at kuttet burde vurderes på nytt under behandlingen av RNB. Det viser seg nå at sentrene for å tilpasse seg budsjettrammene, reduserer sine aktiviteter overfor brukerne. Fagstillinger nedbemannes enten ved å unnlate å tilsette på nytt i stillinger som blir ledige på grunn av pensjonering eller ved oppsigelser av fagpersoner. Driftsbudsjettene reduseres ved å foreta kutt i reiser til brukere, nedlegging av basseng etc. Også midler til kompetanseutvikling er kraftig redusert, noe som på sikt kan bli meget alvorlig for det faglige nivået ved sentrene. Forskerforbundet ber derfor om at Stortinget drøfter konsekvensene av de reduserte bevilgningene til Statped og eventuelt vurderer bevilgningene på nytt.

PROGRAMKATEGORI 07.70 - FORSKNING

Regjeringen har som mål at Norges samlede forskningsinnsats skal opp på gjennomsnittlig OECD-nivå i forhold til BNP i 2005. For å nå dette målet kreves det tilleggsbevilgninger. Det er derfor sterkt beklagelig at regjeringen i sitt forslag til RNB foreslår å kutte 55,5 mill kr i forskningsbevilgningene direkte til Forskningsrådet og i departementenes overføringer til Forskningsrådet. Forskerforbundet foreslår at det foreslåtte kuttet på 55.5 mill kr i forskningsbevilgningene ikke gjennomføres. Forbundet foreslår videre at bevilgningene til næringsrettet forskning økes med ytterligere 25 mill kr, og at forskningsfondet styrkes med ytterligere 1 mrd kr. Det legges ingen føringer på bruk av avkastningen.

Forskningsfondet er foreslått styrket med 1 mrd kr. Dette er positivt, men forbundet synes det er betenkelig at avkastningen er foreslått øremerket fordi dette kan gi signaler om en økende politisk styring av avkastningen slik at disponering av fondet ut fra bredere faglige prioriteringshensyn undergraves. Styrkingen av fondet får full effekt på forskningsinnsatsen først mot slutten av 2005 og samlet sett bringer ikke budsjettforslaget den norske forskningsinnsatsen nærmere gjennomsnittlig OECD-nivå.

STATSBANKENE

Kap 2421 Innovasjon Norge
Fra 1.januar 2004 ble Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO), Norges Eksportråd og Norges Turistråd overført til et nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap; Innovasjon Norge, for å styrke innovasjon og verdiskaping i Norge. Forskerforbundet synes det er høyst beklagelig at bare få måneder etter etableringen foreslår regjeringen å redusere bevilgningene med mer enn 180 mill kr. Kuttene vil hvis de blir gjennomført, særlig gå utover nyskapingsfondet, avsetninger til internasjonalisering og profilering samt forsknings- og utviklingskontrakter. Forbundet kan ikke se hvordan dette kan være i samsvar med regjeringens egen innovasjonsplan og regjeringens uttalte vektlegging av innovasjons- og nyskapingstiltak og foreslår derfor at kuttene ikke gjennomføres.

Med hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Utdannings- og forskningsdepartementet
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Universitets- og høgskolerådet
Akademikerne
Norges forskningsråd