ST.MELD.NR. 12 (2003-2004) "MODERNISERING AV STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING"

Det vises til høringsbrev fra KUF- komiteen der det bes om skriftlig innspill til St.meld.nr 12 (2003-2004) "Modernisering av Statens Lånekasse for utdanning" innen 21. januar 2004. Forskerforbundet vil i denne forbindelse også vise til vår uttalelse av 22. august 2003.

Norsk forskerforbund er glad for at Regjeringen ikke foreslår å dele opp Lånekassen i en myndighetsrettet del og en brukerrettet del, og at dagens tilknytningsform videreføres.

Norsk forskerforbund merker seg at Regjeringen i meldingen velger seg "kjernelånekassen" som moderniseringsstrategi. Forskerforbundet vil understreke betydningen av at en utskilling av støtteaktiviteter må kunne begrunnes i dokumenterte forbedringer når det gjelder hvordan arbeidsoppgavene blir løst. Utsetting til andre aktører bør bare skje dersom det kan sannsynliggjøres at aktivitetene vil bli utført med tilsvarende eller høyere kvalitet og effektivitet totalt sett.

Forskerforbundet støtter en fornyelse av IKT-systemene i lånekassen og mener dette vil gi store forbedringer også for kundene. På samme måte er forbundet glad for at styret for Lånekassen videreføres, slik at brukermedvirkningen og den formaliserte dialogen mellom myndighetene og brukerne ved studentenes representasjon i styret opprettholdes.

Regjeringen forventer i meldingen relativt store effektiviseringsgevinster ved implementering av nytt datasystem og ved utkontraktering og overføring av tjenester. Et foreløpig potensiale for innsparing skal være på 40 mill kr per år, og årsverkreduksjoner som følge av IKT-fornyelsen på om lag 50 årsverk. Finansieringen av fornyelsesprogrammet skal skje gjennom løpende uttak av gevinster etter hvert som mer effektive system implementeres. Til dette vil Forskerforbundet bemerke at erfaringer fra andre omorganiseringer og effektiviseringer viser at innsparingene gjerne lar vente på seg. Forskerforbundet vil derfor understreke at hensynet til Lånekassens kunder og brukere kommer i første rekke, og at servicen ikke må blir dårligere som følge av fornyelsesprogrammet.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Sigrid Lem
Ass. generalsekretær

Bjørn T. Berg
rådgiver

Gjenpart til:
KUF-komiteen
UFD
StL
NSU