HØRING - NY LOV OM UTDANNINGSSTØTTE

Det vises til høringsbrev fra departementet der det bes om kommentarer til lovforslag om utdanningsstøtte. Forskerforbundet viser også til våre uttalelser i forbindelse med moderniseringen av Lånekassa av 22. august 2003 og av 14. januar 2004.

Norsk forskerforbund merker seg at lovgjennomgangen og det foreliggende høringsutkastet er basert på uforandret materielt innhold i utdanningsstøtten. Forskerforbundet vil i det følgende ta opp enkelte av de nye/endrete paragrafene i lovforslaget.

§4 Utdanning det gis støtte til

I høringsnotatet skriver departementet at det bør tas inn en bestemmelse i loven om at departementet, eller den departementet bestemmer, godkjenner utdanning i utlandet for utdanningsstøtte. I forslaget til ny §4 heter det at "Utdanningen må være godkjent for utdanningsstøtte. Vedtak om utdanningsstøtte fattes av departementet eller av den departementet bestemmer." Forskerforbundet er glad for at muligheten for faglig kvalitetssikring av utenlandsk utdanning blir hjemlet i loven om utdanningsstøtte og gir sin tilslutning til forslaget.

§14 Statens lånekasse for utdanning

Departementet foreslår å fjerne dagens bestemmelser knyttet til den videre organiseringen og lokaliseringen av Lånekassens virksomhet. Bestemmelsen om at Lånekassen skal ledes av et styre på fem medlemmer vil dermed falle bort, og Regjeringen vil stå fritt til å organisere Lånekassen.

Forskerforbundet har tidligere, i sin uttalelse til høringsutkastet om moderniseringsstrategier for forvaltning av studiestøtten, støttet opprettholdelsen av et eget styre for Lånekassen. Dersom styret likevel skulle bli avviklet understreket Forskerforbundet betydningen av at den formaliserte dialogen med brukerrepresentantene ble videreført, gjerne i form av et rådgivende organ for Lånekassen. Forøvrig vil vi tilføye at Stortingert i sin behandling av St.meld.nr 12 (2003-2004) uttalte følgende:

"Komiteen mener at ordningen med et eget styre for Lånekassen bør videreføres for å sikre en god dialog med elev- og studentorganisasjonene i forvaltningen av utdanningsstøtten (…)". (Innst.S.nr. 152 (2003-2004))

Forskerforbundet støtter Stortingets vurdering på dette punktet og foreslår at lovteksten fortsatt skal ha en bestemmelse om at Lånekassen skal ledes av et styre.

§16 Klagenemnd

Departementet foreslår at klagenemnden videreføres og at sekretariatsfunksjonen fortsatt skal ivaretas av Lånekassens administrasjon. I høringsnotatet skriver departementet at det er nødvendig å sikre uavhengig saksbehandling og legitimitet for klagenemnda og sekretariatsfunksjonen. Forskerforbundet vil imidlertid stille spørsmålstegn ved muligheten for uavhengig saksbehandling og legitimiteten så lenge sekretariatsfunksjonen ivaretas av Lånekassa. Vi viser her til Statskonsults rapport 2003:19 "Klager over alt" hvor problemstillinger med en slik organisering av sekretariatsfunksjonen blir drøftet. Forskerforbundet vil derfor be om at andre måter å organisere sekretariatsfunksjonen på, blir nærmere utredet før ordningen vedtas.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Sigrid Lem
ass. generalsekretær

Bjørn T. Berg
rådgiver

Gjenpart til:
UFD
StL
NSU