ST. MELD. NR. 30 (2003-2004) KULTUR FOR LÆRING; KVALITETSUTVALGETS INNSTILLING

Det vises til St. meld. nr. 30 om kvalitet i grunnopplæringen.

Forskerforbundet har tidligere uttalt seg om Kvalitetsutvalgets innstilling. Forbundet var den gang positiv til hovedtrekkene i innstillingen fra Kvalitetsutvalget som forbundet mente ville bidra til høyere kvalitet på undervisningen og på elevenes prestasjoner. Forbundet var likevel kritisk til forslaget om å svekke kravene til studiekompetanse og til utvalgets forslag om spesialundervisning.

Forskerforbundet er glad for at stortingsmeldingen, i tråd med Forskerforbundet syn, vektlegger kvalitet og betydningen av styrket faglig kompetanse og er spesielt glad for forslaget om skjerpede krav til generell studiekompetanse. Forbundet gir sin støtte til hovedtrekkene i stortingsmeldingen, og har kommentarer til enkelte av forslagene som i særlig grad berører høyere utdanning.

Kap 5 En helhetlig opplæring

5.1 13 års grunnutdanning
Forskerforbundet støtter stortingsmeldingens forslag om 13 års grunnopplæring med ti års obligatorisk grunnskole og tre års videregående opplæring.

Kap 6 Organisering av grunnskolen

6.1.2 Økning i timetall
Forskerforbundet gir sin tilslutning til stortingsmeldingens forslag om å utvide timetallet på 1.-4. skoletrinn med 4 uketimer i 2005-2006.

Kap 7 Organisering av videregående opplæring

7.9.3 Fag fra høyere utdanning
Kvalitetsutvalget foreslo at elever i videregående skole skulle få anledning til å ta fag eller deler av fag i høyere utdanning samtidig med videregående utdanning. Forskerforbundet fant at forslaget var interessant, men at det innebar praktiske problemer og krevde også en lovendring. Forbundet støtter departementets vurdering av forslaget og har ingen innvendinger til at departementet vurderer hvordan det kan legges til rette for at elever i videregående skole kan følge enkeltkurs i høyere utdanning.

7.10 Overgang til høyere utdanning
Forskerforbundet er svært tilfreds med at regjeringen foreslår å skjerpe dagens krav til generell studiekompetanse ved å endre kravet i matematikk til 8 uketimer og kravet i 2.fremmedspråk til 8 uketimer. Forbundet tror disse endringene vil bidra til å gjøre elevene mer studieforberedte og sette dem bedre i stand til å fullføre en høyere utdanning.

Samtidig mener forbundet det fortsatt bør være mulig å iverksette forsøksordninger med opptak av studenter fra studieretninger som normalt ikke gir studiekompetanse til særskilt tilpassede studieopplegg. Et eksempel på dette er Høgskolen i Telemarks forsøk innen ingeniørutdanning. Eventuell forlengelse av slike ordninger på permanent basis kan vurderes etter at ordningene er evaluert.

Kap 8 Likeverdig og inkluderende opplæring

8.2.1 Tilpasset opplæring i form av spesialundervisning
Forskerforbundet er tilfreds med at departementet går inn for å videreføre prinsippene i dagens bestemmelser om tilpasset opplæring og spesialundervisning og at dette fortsatt skal hjemles i opplæringsloven. Etter forbundets mening er dette den beste måten å ivareta rettighetene til elever som har behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring.

Kap 9 Kompetanse for utvikling

9.1 Lærerutdanningen: å rekruttere de beste
Forskerforbundet støttet kvalitetsutvalgets forslag om endringer i dagens lærerutdanning, men har forståelse for departementets syn om at det er for tidlig å endre dagens modell for lærerutdanning. Dagens modell er inne i sitt første år, og det er rimelig at utdanningen får virke så lenge at modellen kan evalueres før eventuelle endringer foretas.

Forskerforbundet er opptatt av at nyutdannede lærere har høy faglig og pedagogisk kompetanse slik at elever i grunnopplæringen kan få den best mulige undervisningen. Departementet foreslår i meldingen at dette kan løses ved å innføre spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanningen. Forskerforbundet støtter dette. Forbundet vil samtidig påpeke at dette også kan sikres ved å stille strenge faglige krav til studentenes prestasjoner og eksamensresultater under studiet.

Det foreslås i stortingsmeldingen at departementet skal bidra til en sterkere og mer målrettet satsing på praksisrettet forskning og utviklingsarbeid i lærerutdanningen. Forskerforbundet er glad for dette og støtter slik satsing, men etterlyser samtidig en økt og nødvendig satsing på kompetanseutvikling og etter- og videreutdanningstiltak for faglig ansatte, "lærernes lærere", i lærerutdanningen.

9.2 Kompetanseutvikling: å beholde og utvikle gode lærere
Forskerforbundet mener at det i tillegg til en styrket lærerutdanning er nødvendig med en målrettet satsing på kompetanseutvikling av dagens lærere. Forbundet støtter derfor meldingens forslag om systematisk oppfølging og veiledning av nyutdannede lærere og prioritering av ressurser til videreutdanning og kompetanseutvikling.

Med hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Utdannings- og forskningsdepartementet
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet