HØRING – FORSKRIFT OM UNIVERSITETS- OG HØGSKOLELOVENS ANVENDELSE FOR FORSVARETS HØYSKOLER

Det vises til brev av 13.01.03 fra Utdannings- og forskningsdepartementet vedr høring av forskrift om universitets- og høgskolelovens anvendelse for Forsvarets høyskoler.

Norsk forskerforbund har behandlet utkast til forskrift og har ingen innvendinger til at deler av universitets- og høgskoleloven gjøres gjeldende for Forsvarets høyskoler. Forskerforbundet er tilfreds med at høyskolene innlemmes i det nye systemet med akkreditering og faglig tilsyn og blir pålagt å etablere tilfredsstillende interne kvalitetssikringssystemer. Forbundet forutsetter at de ansatte ved høyskolene sikres medbestemmelse på linje med ansatte ved tilsvarende institusjoner i staten.

Forskerforbundet har ingen merknader til utkast til forskrift.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Forskerforbundet ved Krigsskolene
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet