ST PRP NR 1 (2003-2004) FORSLAG TIL STATBUDSJETT FOR 2004

Høyere utdanning
Forskerforbundet er tilfreds med den foreslåtte økningen i bevilgningene til de høyere utdanningsinstitusjonene som i henhold til nøkterne beregninger vil gjøre det mulig å videreføre kvalitetsreformen i 2004.

Forskning
Forslaget til statsbudsjett for forskning viser i følge regjeringens beregninger en økning på 1.1 mrd kr. Økningen er for 2004 i samsvar med opptrappingsplanen for økt forskningsinnsats, men på grunn av manglende bevilgninger i tidligere år og fordi OECD-nivået har økt, er det fortsatt langt igjen til den norske forskningsinnsatsen kommer opp på dette nivået.

Arbeids- og lånebetingelser
Forskerforbundet er meget kritisk til at regjeringen ikke avventer innstillingen fra Arbeidslivslovutvalget, men foreslår endringer i bestemmelser om midlertidig tilsetting som dette utvalget arbeider spesielt med.

Forbundet er skeptisk til konsekvensene av forslag om endringer i fastsettelsen av normrente og fordel av rimelige lån i arbeidsforhold samt de foreslåtte betingelsene for boliglån til statsansatte.

OPPSUMMERING AV FORSKERFORBUNDETS FORSLAG

  • Forskerforbundet foreslår at det opprettes ytterligere 100 nye stipendiatstillinger og 50 postdoktorstillinger, i alt 350 nye rekrutteringsstillinger.
  • Forskerforbundet foreslår å styrke forskningsfondet med 1 mrd kr i 2004.
  • Forskerforbundet foreslår å innføre en direkte tilskuddsordning for forskningsprosjekter i næringslivet.
  • Forskerforbundet går mot regjeringens forslag om å omgjøre hele utdanningsstipendet på 40% til konverteringsstipend fra undervisningsåret 2004-05.
  • Forskerforbundet foreslår å innføre en ordning med avskrivning av 50.000 kr av studielånet ved avlagt doktorgrad.
  • Forskerforbundet krever at forslaget om svekkelse i bestemmelsene om midlertidig tilsetting trekkes tilbake.
  • Forskerforbundet ber Stortinget sørge for at vilkårene for boliglån i Statens pensjonskasse til enhver tid blir minst like gode som i markedet for øvrig.

PROGRAMKATEGORI 07.60 - HØYERE UTDANNING

Forslaget til statbudsjett for kap 07.60 viser i følge regjeringen en økning i bevilgningene på 8,6% korrigert for tekniske endringer i forhold til vedtatt budsjett for 2003. Bevilgningene til kvalitetsreformen øker med i alt 517 mill kr; 292 mill kr går til styrking av basiskomponenten og 220 mill kr til styrking av den resultatbaserte forskningskomponenten. Den resultatbaserte undervisningsfinansieringen basert på avlagte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter er på 188 mill kr. Antall studieplasser videreføres på samme nivå som i 2003.

Bevilgningene til universiteter og høgskoler vil i henhold til meget nøkterne beregninger av ressursbehovet gjøre det mulig å videreføre arbeidet med kvalitetsreformen i 2004. Økningen er imidlertid neppe tilstrekkelig for å kompensere for den tid som er brukt til planlegging og omstilling og som i stor grad har gått på bekostning av tid til forskning. Dessuten er deler av de foreslåtte bevilgningene øremerket vitenskapelig utstyr, noe som ikke har direkte sammenheng med reformen.

Forskerforbundet er tilfreds med at bevilgninger til nybygg foreslått i Revidert nasjonalbudsjett for 2003 er videreført.

PROGRAMKATEGORI 07.60 - REKRUTTERING

Det er foreslått å opprette 200 nye stipendiatstillinger fra høsten 2004. Forskerforbundet beklager at regjeringen ikke foreslår å opprette nye post doktorstillinger over budsjettet, men overlater ansvaret for dette til institusjonene og Norges forskningsråd. Forskerforbundet viser videre til opptrappingsplanen for opprettelse av stipendiatstillinger støttet av Stortinget under behandlingen av St meld nr 35 - Rekrutteringsmeldingen. Denne innebærer opprettelse av 350 nye stillinger i 2004. I samsvar med dette foreslår Forskerforbundet at det opprettes ytterligere 150 rekrutteringsstillinger i 2004, 100 stipendiatstillinger og 50 postdoktorstillinger.

PROGRAMKATEGORI 07.60 - FINANSIERINGSMODELL

Regjeringen redegjør i budsjettforslaget for sitt arbeid med videreutvikling av den resultatbaserte forskningskomponenten i finansieringsmodellen. Det varsles blant annet om at indikatorer basert på vitenskapelige publikasjoner kan bli innført til erstatning for indikatorer basert på førstestillinger og avlagte studiepoeng. Det er også gitt uttrykk for at premiering av gode resultater i forskning ikke bør være institusjonsavhengig. Forskerforbundet støtter dette.

PROGRAMKATEGORI 07.70 - FORSKNING

I følge forslaget til statsbudsjett er bevilgningene til forskning økt med om lag 1.1 mrd kr. Økningen utgjør 8,7%. Økningen er for 2004 i samsvar med opptrappingsplanen for forskningsbevilgninger, men på grunn av manglende bevilgninger i tidligere år og økt OECD-nivå bringer forslaget Norge bare et lite skritt nærmere målet om gjennomsnittlig OECD-nivå i 2005. Dersom det skal være mulig å nå dette målet, må forskningsbevilgningene enten øke med ytterligere en milliard i 2004 eller med 3-4 mrd kr i 2005. En økning av forskningsfondet i 2004 vil gi økt avkastning av fondet i 2005 og vil bidra til at Norges forskningsinnsats kommer nærmere OECD-snittet. Forskerforbundet foreslår derfor å styrke fondet med 1 mrd kr i 2004.

Bevilgningene til næringsrettet forskning er på samme nivå som i inneværende år og gir dermed realnedgang. Selv om skattefunnordningen ser ut til å fungere godt og vil gi en anslått provenyvirkning i inneværende år på 1,5 mrd kr, er det likevel behov for ytterligere stimuleringstiltak, for eksempel i form av en tilskuddsordning til forskningsprosjekter i næringslivet. Forskerforbundet foreslår derfor å innføre en direkte tilskuddsordning.

PROGRAMKATEGORI 07.80 UTDANNINGSFINANSIERING

Forskerforbundet tar avstand fra at kvalitetsreformen skal finansieres ved svekket studiefinansiering og går mot regjeringens forslag om å omgjøre hele utdanningsstipendet på 40% til konverteringsstipend fra undervisningsåret 2004-05.

Forskerforbundet minner om det store erstatningsbehovet i vitenskapelige stillinger de nærmeste årene. For å bedre rekrutteringen til stipendiatstillinger og stimulere flere til å fullføre doktorgraden, har Forskerforbundet i brev til Utdannings- og forskningsdepartementet foreslått å innføre en ordning med avskrivning av 50.000 kr av studielånet ved avlagt doktorgrad. Ordningen vil være særlig viktig fordi de siste tallene fra NIFU viser en nedgang i avlagte doktorgrader. Forskerforbundet gjentar herved sitt forslag om å innføre en slik avskrivningsordning for avlagt doktorgrad.

PROGRAMKATEGORI 19 MIDLERTIDIG TILSETTING

Forskerforbundet er sterkt kritisk til at regjeringen i statsbudsjettet fremmer forslag om en vesentlig svekkelse av bestemmelsene om midlertidig tilsetting. Et offentlig utvalg, Arbeidslivslovutvalget, holder på med en omfattende gjennomgang av hele regelverket for arbeidslivet der også bestemmelser om midlertidig tilsetting blir vurdert. Forskerforbundet finner det uhørt at regjeringen på denne måten foregriper arbeidet til et offentlig utvalg og dermed hindrer en samlet vurdering og høring hos partene i arbeidslivet. Forskerforbundet krever at forslaget trekkes tilbake.

PKT 2 DIREKTE SKATTER OG AVGIFTER TIL FOLKETRYGDEN - NORMRENTE
Forskerforbundet er skeptisk til konsekvensene av forslag om endringer i normrente og i fordelene av rimelige lån i arbeidsforhold.

PROGRAMKATEGORI 01.40 LÅNEBETINGELSER FOR STATSANSATTE

Forskerforbundet går inn for at boliglån i Statens pensjonskasse til statsansatte gis konkurransedyktige vilkår. Forbundet har merket seg at budsjettforslaget forutsetter en vesentlig nedgang i antall lån blant annet som følge av mindre konkurransedyktige vilkår. Forbundet finner det meget beklagelig at regjeringen på denne måten svekker en ordning som har vært en av de få personalmessige godene statsansatte har hatt og gjør staten mindre attraktiv som arbeidsgiver. Forslaget er heller ikke drøftet med de ansattes organisasjoner på forhånd. Vi ber Stortinget sørge for at vilkårne for lån til enhver tid blir minst like gode som i markedet for øvrig.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Universitets- og høgskolerådet
Akademikerne
Norges forskningsråd
Utdannings- og forskningsdepartementet