OT. PRP. NR. 32 (2002-2003) – OM LOV OM FAGSKOLEUTDANNING

Det vises til Ot.prp.nr. 32 (2002-2003) – Om lov om fagskoleutdanning avgitt 20.12.02.

Forskerforbundet har tidligere uttalt seg om forslag til lov om fagskoleutdanning da det var på høring. Forskerforbundet ga i sin uttalelse tilslutning til at fagskoleutdanning ble hjemlet i egen lov. Forbundet sluttet seg også til hovedtrekkene i lovutkastet, men hadde enkelte kommentarer til hovedprinsippene i lovforslaget og til selve lovteksten.

Det er gjort få prinsipielle endringer i lovforslaget i odelstingsproposisjonen i forhold til høringsutkastet, og Forskerforbundet støtter fortsatt hovedtrekkene i lovforslaget. Forbundet er blant annet tilfreds med at det i § 3 - Organisasjon og ledelse er foreslått at ansatte skal ha representanter med møte-, tale- og forslagsrett i alle tilfeller der styret behandler saker av betydning for gjennomføringen av godkjent fagskoleutdanning, og at disse representantene skal velges av og blant de ansatte. Paragrafen er i tråd med Forskerforbundets kommentar til høringsutkastet, og forbundet støtter forslaget.

§ 2 Godkjenning

Forskerforbundet kommenterte i sin uttalelse om høringsutkastet forslaget om at NOKUT skulle godkjenne fagskoleutdanning. Forbundet uttrykte tvil om NOKUT i en etableringsfase burde tillegges ytterligere oppgaver som kunne gå på bekostning av allerede vedtatte oppgaver innen høyere utdanning. Forbundet ga imidlertid ut fra en totalvurdering sin tilslutning til forslaget i det forbundet fant det lite ønskelig å etablere et eget organ for godkjenning av fagskoleutdanning.

I odelstingsproposisjonen er forslaget om at NOKUT skal godkjenne fagskoleutdanning, opprettholdt. Forbundet støtter etter en totalvurdering fortsatt forslaget, men vil samtidig vise til de betenkeligheter forbundet uttrykte i sine kommentarer til høringsutkastet. Forbundet synes det er uheldig at NOKUT i denne etableringsfasen tillegges flere arbeidskrevende oppgaver, særlig siden disse ikke ble vurdert ved etableringen av NOKUT. Forbundet viser her til at godkjenning av fagskoleutdanning ikke er nevnt som en av arbeidsoppgavene i NOKUTs forskrifter som ble fastsatt 02.01.03. Forskerforbundet vil samtidig advare sterkt mot at nye oppgaver som godkjenning og evaluering av utdanning i skoleverket, legges til NOKUT (jfr. vår høringsuttalelse til foreløpig rapport fra Søgnen-utvalget).

Forskerforbundet har ingen andre kommentarer til forslaget til lov om fagskoleutdanning.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
NOKUT
Universitets- og høgskolerådet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Akademikerne