Sammenslåing av NVH og NLH, eventuell flytting til Ås, – høring

Det vises til oversendt rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert fremtidig organisering av NVH og NLH. Forskerforbundet organiserer en betydelig del av de ansatte ved begge de vitenskapelige høgskolene og også Veterinærinstituttet (VI) som i vesentlig grad vil bli berørt av de foreslåtte endringene. Vi registrerer at det er ulike meninger om hvilke løsninger som samlet sett er den beste. Synspunktene er blant annet begrunnet i ulik vektlegging av faglig profil og samarbeid med andre miljøer, og om det er mulig å oppnå faglige og administrative synergieffekter ved en samorganisering.

Forskerforbundets hovedstyre har drøftet saken i møte den 13. mars. Styret understreker at uansett hvilken løsning myndighetene vil prioritere, må det tas hensyn til de ansatte og deres rettigheter og arbeidsvilkår i en eventuell omstillingsprosess. Det er også viktig at det raskt tas stilling til spørsmålet om nytt klinikkbygg for produksjonsdyr ved NVH, hvilket var utgangspunktet for utredningen, da nåværende bygg er langt fra tilfredstillende.

Vi vedlegger uttalelser forbundet har mottatt fra lokalalgene ved de berørte virksomhetene.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
Leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Vedlegg