HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I LÆRER-, HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNINGER I HØGRE UTDANNING

Det vises til utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer-, helse- og sosialfagutdanninger i høyere utdanning med hjemmel om i §42 b i lov om universiteter og høgskoler.

Forskerforbundet har tidligere gitt sin tilslutning til gjeldende forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene. Forbundet er svært tilfreds med at forskriften nå utvides til å omfatte helse- og sosialfagutdanningene fordi det er stort behov for å foreta skikkethetsvurdering også i disse fagene. Forbundet gir videre sin tilslutning til hovedtrekkene i det utsendte utkastet til forskrifter, men har kommentarer til enkelte av paragrafene.

§2a Vurderingskriterier for lærerutdanningene

Forskerforbundet vil foreslår at pkt f) får følgende formulering (endring er understreket):f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle.

Forskerforbundet har foreslått endringen fordi en skikkethetsvurdering ikke bare bør legge vekt på selvinnsikt i forhold til oppgaver i lærerstudiet, men også i forhold til fremtidig yrkesrolle. Formuleringen er for øvrig i tråd med tilsvarende formulering i § 2b.

§4 Skikkethetsnemnd

I merknaden til paragrafen er det slått fast at hver institusjon bare skal ha en skikkethetsnemnd, og Forskerforbundet antar at dette betyr at nemnden skal ha samme sammensetning uavhengig om den vurderer studenter fra en lærerutdanning eller fra en helse- og sosialfagutdanning.

Svært mange institusjoner har både lærerutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger slik at en skikkethetsnemnd ikke kan dekke alle utdanningene like godt. Forskerforbundet er enig i at det er viktig at nemndens medlemmer alle er tilstede ved behandling av sakene for å få erfaring og kompetanse i slike spørsmål og ikke minst for å sikre likebehandling av studentene. På den andre siden er dette saker av den største betydning for den enkelte student, noe som tilsier at nemndsbehandlingen må være så forsvarlig som mulig blant annet ved at medlemmene i nemnden kjenner både utdanningene og de kravene som stilles til fremtidig yrkesutøvelse.

Forskerforbundet er derfor ikke sikker på om samme skikkethetsnemnd bør være ansvarlig for all skikkethetsvurdering ved en institusjon og foreslår at nemnden kan ha vekslende sammensetning. Dette kan gjøres ved at ett av medlemmene, for eksempel den faglige lederen eller den faglige studielederen, til en hver tid kommer fra den utdanningen studenten tar. Dette sikrer etter Forskerforbundets mening nødvendig kjennskap til faget og fremtidig yrkesutøvelse samtidig som studentens interesser og sikkerhet ivaretas på best mulig måte.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til: Universitets- og høgskolerådet