HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM GODKJENNING ETTER LOV OM FAGSKOLEUTDANNING

Det vises til høringsbrev fra Utdannings- og forskningsdepartementet vedlagt Utkast til forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning, oversendt fra Akademikerne.

Forskerforbundet gir sin tilslutning til hovedtrekkene i høringsutkastet, men har kommenterer til enkelte av paragrafene.

§ 2 - Kompetanse

Pkt 2b.
I utkastet er det angitt at de sakkyndige minst må ha kompetanse innen ett av tre områder; fagområdet, arbeidslivets kompetansebehov eller yrket/profesjonen. Forskerforbundet mener at kompetanse på de tre områdene er viktig og nødvendig for at de sakkyndige skal kunne gi anbefaling om godkjenning. Forbundet er imidlertid i tvil om det er er nok å kreve at de sakkyndlige bare har kompetanse på ett av områdene. Etter forbundets mening bør kompetanse på fagområdet være helt nødvendig for alle sakkyndige og bør derfor være et krav, enten alene eller sammen med ett av de to andre angitte områdene.

§ 7 - Klagenemnd

Pkt 1.
Forskerforbundet foreslår at det er presiseres at denne klagenemnden avgjør klager over vedtak fattet av NOKUT vedrørende fagskoleutdanning.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Bjørn T. Berg
Rådgiver

Gjenpart til:
Utdannings- og forskningsdepartementet
Universitets- og høgskolerådet
NOKUT