INNSTILLINGER OM DOKUMENTASJON AV VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER OG NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER - HØRING

Norsk forskerforbund er kjent med at Universitets- og høgskolerådet har sendt på høring to innstillinger; "Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner" og "Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner". Forskerforbundet er opptatt av spørsmål knyttet til dokumentasjon av forskningsresultater og videreutvikling av finansieringsmodellen for bevilgninger til universiteter og høgskoler og beklager derfor at forbundet ikke er blant høringsinstansene. Forbundet har imidlertid vurdert innstillingene og oversender herved sine kommentarer. Forbundet viser også til sitt brev av 23.06.03 til Utdannings- og forskningsdepartementet med kopi til Universitets- og høgskolerådet der forbundet fremmer forslag om endringer av indikatorene for tildeling av insentivbasert forskningsdel.

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Som det fremgår av brevet nevnt over, mener Forskerforbundet at forskningsinnsats blant annet kan dokumenteres ved vitenskapelig publisering og at antall vitenskapelige publikasjoner derfor bør inngå i indikatorsettet for beregning av forskningskomponenten i finansieringsmodellen. Forslaget i innstillingen om autoritetsregister for vitenskapelig publisering vil derfor være et viktig bidrag i arbeidet med å la antall vitenskapelige publikasjoner inngå i beregningen av forskningskomponenten.

Autoritetsregister

Forskerforbundet er tilfreds med at innstillingen foreslår at et slikt register ikke skal baseres på egenrapportering alene, men i hovedsak skal hente data fra offentlige kilder. Forskerforbundet vil understreke at data fra et slikt register neppe vil kunne brukes direkte. Publiseringstradisjonene varierer fra fag til fag. Den store utfordringen blir derfor å finne tall for publiseringsvirksomhet som lar seg sammenligne og som gir et riktig bilde både av forskningsinnsatsen som ligger til grunn for publiseringen og kvaliteten på det publiserte materialet. Det må således være mulig å få uttelling for artikler, publikasjoner og lærebøker som ikke er publisert i internasjonale tidsskrifter og på et fremmedspråk dersom det er gjeldende fagtradisjon.

Inndeling i vitenskapsdisipliner

Forskerforbundet har ingen kommentarer til rapporten.

Forskerforbundet vil tilslutt understreke at hovedproblemet med den insentivbaserte forskningsdelen er at den er basert på en omfordelingsmodell og ikke på samme modell som den resultatbaserte studentbevilgningen. Innføring av indikatorer for vitenskapelig publisering endrer ikke dette.

Forbundet vil også understreke at finansieringsmodellen må ivareta og honorere formidling og populærvitenskapelig arbeid som er en vesentlig del av institusjonenes samfunnsoppdrag.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til: Akademikerne