HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAKSKRAV TIL GRUNNUTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER OG FORSKRIFT OM RANGERING AV SØKERE TIL GRUNNUTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Det vises til forslag om endringer i forskriftene om opptakskrav til grunnutdanninger, og om rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler datert 04.07.03.

Norsk forskerforbund har ikke mottatt forslaget på høring. Som den største fagforeningen blant vitenskapelig tilsatte vil vi be om at Forskerforbundet tas med som en av høringsinstansene i slike saker på linje med studentorganisasjonene. Vi gjør også oppmerksom på at Forskerforbundet uttalte seg om forskriften som ble fastsatt 14.11.02.

Forskerforbundet har ingen kommentar til de konkrete endringsforslagene til forskriftene.

Når det gjelder bruken av opptaksprøver mener Forskerforbundet at dette kun må brukes unntaksvis, og forbeholdes utdanninger der det er påkrevd med særskilt kompetanse som ikke kan dokumenteres på annen måte. Søkerne til høyere utdanning må fortsatt kunne forholde seg til at det er godkjent studiekompetanse som kvalifiserer for opptak til høyere utdanning. Hovedprinsippet er at søkerne til høyere utdanning skal ha tilstrekkelige faglige forutsetninger fra videregående skole. En utvidet praksis med særskilte opptaksprøver vil kunne underminere dette. Bruken av opptaksprøver vil også binde opp ressurser som med fordel heller kunne vært brukt til å forbedre kvaliteten på studietilbudene.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Bjørn T. Berg
rådgiver

Gjenpart til:
Universitets- og høgskolerådet
Akademikerne