FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR EVALUERING OG AKKREDITERING AV NORSK HØGRE UTDANNING – HØRINGSUTKAST

Det vises til utkast til Forskrift om standarder og kriterier for evaluering og akkreditering av norsk høgre utdanning som NOKUT i brev av 17.12.02 og 14.01.03 har sendt på høring.

Forskerforbundet har i tidligere uttalelser støttet opprettelsen av NOKUT og departementets forslag til forskrifter for NOKUT selv om forbundet samtidig påpekte faren for at etablering av systemer for akkreditering og kvalitetssikring kunne føre til vesentlige økte administrative oppgaver for institusjonene.

Det foreliggende utkastet til forskrift om standarder og kriterier viser at forbundets opprinnelige betenkeligheter var helt på sin plass. I utkastets §2 legger NOKUT opp til en årlig rapportering fra institusjonene som er uhyre detaljert og kontrollerende og som vil måtte føre til en betydelig økning i arbeidsbelastningen både for vitenskapelig og administrativt ansatte. Med tanke på at institusjonene samtidig skal iverksette en ressurskrevende reform, mener Forskerforbundet at institusjonene ikke kan pålegges en slik rapportering.

Etter forbundets mening burde en av NOKUTs hovedoppgaver være å gi veiledning til institusjonenes arbeid med å utarbeide gode kvalitetssikringsrutiner, og forbundet beklager sterkt at det foreliggende utkastet neppe vil bidra til dette.

Når det gjelder §3, er Forskerforbundet uenig i at institusjonene har stabil forskerutdanning først når de har utdannet kandidater (pkt 8a og pkt 12a). Etter Forskerforbundets mening representerer dette en innskjerping av kravene både i NOKUTs forskrift og i kriteriene i Mjøsutvalgets innstilling. Forbundet foreslår derfor at det ikke stilles krav til avlagte doktorgrader, men at det i stedet foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av om forskerutdanningen er stabil mht etablerte studieprogram og veiledning.

Forskerforbundet mener at det er så store mangler i det foreliggende utkastet at forbundet finner å måtte anmode NOKUT om å utarbeide et nytt utkast som kan være en veiledning til institusjonene i deres arbeid med kvalitetsikring i stedet for en forskrift som har som hovedmål å kontrollere institusjonenes arbeid.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Gjenpart til:
Universitets- og høgskolerådet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Akademikerne