INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2004

Sektoren forskning og høyere utdanning er preget av omfattende reformer og store krav til omstilling og fornyelse. Kvalitetsreformen vil i 2004 være iverksatt ved alle universiteter og høgskoler. Nye krav til studentoppfølging og løpende evaluering gjør det nødvendig med mer bruk av lærerressurser enn tidligere. Samtidig skal forskningsinnsatsen øke for å nå overordnede nasjonale mål og for å synliggjøre innsatsen ved hver enkelt institusjon. Det nye finansieringssystemet legger vekt på resultatindikatorer som stiller virksomhetene overfor nye krav. Den norske forskningsinnsatsen ligger fortsatt langt under land vi ellers sammenligner oss med. En opptrapping som også ivaretar hensynet til kvalitet forutsetter større bevilgninger og evne til langsiktige prioriteringer.

OPPSUMMERING AV FORSKERFORBUNDETS FORSLAG 2004

  • Forskerforbundet går inn for en tilleggebevilgning i budsjettet for 2004 på 800 millioner kroner for å dekke merutgiftene til økt undervisning og veiledning av studenter i de nye studieprogrammene.
  • Nettobudsjetterte forvaltningsorgan som universiteter og høgskoler må få kompensert de faktiske lønnsøkninger som er et resultat av forhandlinger i staten sentralt
  • Forskerforbundet foreslår at det opprettes 60 postdoc stillinger
  • Forskerforbundet forutsetter at det opprettes 350 nye stipendiatstillinger (jf St meld 35)
  • Forskerforbundet foreslår en økning i bevilgningene til vitenskapelig utstyr med 200 millioner kroner (kap 281 og 285)
  • Forskerforbundet foreslår at forskningsfondet øker med 3 mrd (kap 286)
  • Forskningsbevilgningen over statsbudsjettet økes med 2 mrd
  • Forskerforbundet foreslår å gjeninnføre ordningen med direkte tilskudd til forskning i næringslivet
  • Forskerforbundet foreslår at det innføres en ordning med avskrivning av kr 50.000 av studielånet ved avlagt doktorgrad

PROGRAMKATEGORI 07.60 HØYERE UTDANNING

Innføring av kvalitetsreformen
Rapporter fra virksomhetene tyder på at planarbeidet er i rute og at de nye studieprogrammene vil starte høsten 2003. Omstillingsperioden vil i seg selv kreve store ressurser og ekstra innsats både fra faglige og administrativt hold. Basert på meget nøkterne anslag fra Universitets- og høgskolerådet vil merutgiftene for 2004 bli omlag 800 millioner. Dette er midler som er nødvendige for å realisere den delen av reformen som går på undervisning, veiledning og evaluering på enkelte studieprogram. Midler til strategisk forskning vil ikke kompensere for dette. Som kjente er det også flere av lærestedenes undervisningstilbud som ikke er tatt med i denne beregningen. Vi forutsetter at erfaringene fra pågående forsøk og første ordinære driftsår vil bli lagt til grunn for eventuelle revisjoner av kostnadsberegningene.

Rekruttering
Det vises til Stortingets vedtak i forbindelse med St meld 35. Regjeringen økte der sine anslag for rekrutteringsstillinger sammenlignet med tidligere. Vi forutsetter derfor at det legges inn fullfinansiering av minimum 350 nye stillinger fra 2004. For å dekke behovet for ytterligere kompetanseutvikling og beholde rekruttene i institusjonene til det blir ledige faste stilinger, foreslås det også at det legges inn midler til minimum 60 nye postdoc stillinger. I den økonomiske situasjon universitetene og høgskolen nå befinner seg, er det svært vanskelig å finne rom for nye stillinger. En øremerket bevilgning til dette formål vil derfor være nødvendig for å kunne imøtekomme enkelt av de mange forventninger som stilles til institusjonene.

Vitenskapelig utstyr
I stortingsmeldingen om rekruttering ble det lagt avgjørende vekt på gode arbeidsbetingelser for å kunne beholde ansatte i forskningsmiljøene. Moderne vitenskapelig utstyr er en kritisk faktor i denne sammenheng. Forskerforbundet forventer derfor at regjeringen følger opp signalene i meldingen med å legge til rette for en vesentlig forbedring i bevilgningen både over felleskapitlet, kap 281 og kap 285. Vi foreslår at det avsettes minimum 200 mill kroner til formålet.

Lønnskompensasjon
Innføringen av et nytt budsjettprinsipp i 2003 for de nettobudsjetterte utdanningsinstitusjonene skapte store problemer for de lærestedene det omfattet. Det er varslet at flere høgskoler fra 2004 vil omfattes av ordningen. Slik denne ordningen fungerer virker den som et generelt og betydelig budsjettkutt som legger klare begrensninger på mulighetene for å realisere kvalitetsreformen etter intensjonen. Manglende lønnskompensasjon reduserer forutsigbarheten og svekker institusjonenes evne til langsiktig budsjettplanlegging. Ordningen representerer også en forskjellsbehandling av universiteter og høgskoler sammenlignet med andre statlige forvaltningsorganer. Vi ber regjeringen vurdere konsekvensene av denne ordningen på ny og endre praksis slik at det gis full kompensasjon for lønnsoppgjørene i statlig sektor.

PROGRAMKATEGORI 07.70 FORSKNING

Generelle forskningsbevilgninger
Stortinget har vedtatt at Norges samlede forskningsinnsats målt i forhold til BNP skal opp på gjennomsnittlig OECD nivå i løpet av 2005 og har støttet en opptrappingsplan for å nå dette målet. Foreløpig ligger vi langt under dette målet. Dette viser at det fortsatt er nødvendig med en betydelig økning både i den offentlige og private forskningsinnsatsen. Norges forskningsråd (NFR) har beregnet behovet for økte investeringer til 8,5 mrd i løpet av 2004 og 2005. Forutsatt at næringslivet fortsatt øker sin innsats som i foregående år, vil dette kreve en økning i de statlige budsjettene på 3,7 mrd i toårsperioden. Det er nødvendig både å øke de offentlige bevilgningene til næringsrettet forskning og til forskning i UH sektoren. Vi deler NFRs oppfatning om at halvparten av veksten bør kanaliseres direkte til UHsektoren. Vi støtter også forslag om at det avsettes midler til stimulering av norsk deltakelse i EUs 6.rammeprogram

Det er registrert en gledelig stor interesse fra næringslivets side for Skattefunnordningen. Forskerforbundet forutsetter at budsjett for 2004 tilpasses en utvidet ramme for forventet provenytap.Vi vil også foreslå at FUNN, tilskuddsordningen som eksisterte en kort periode, innføres på nytt da det trengs et variert sett av virkemidler for å stimulere til økt forskningsaktivitet i næringslivet.

Forskningsfondet er av avgjørende betydning for å nå målet om videre vekst. Fondet er nå på 30 mrd etter en økning på 3 i 2003. Den ordinære delen av fondet utgjør 16 mrd. Vi foreslår at denne økes med 3 mrd i 2004 og at avkastningen fordeles som i 2003.

PROGRAMKATEGORI 07.80 UTDANNINGSFINANSIERING

Forskerforbundet beklager at regjeringen har funnet å avvikle ordningen med avskrivning av deler avstudielånet for studenter som tar hovedfag.En slik ordning ville også ha stimulertflere til å ta mastergrader.

Forskerforbundet vil imidlertid opprettholde vårt forslag om å innføre en tilsvarende avskrivningsordning for de som tar doktorgrad. Norge står overfor store utfordringer når det gjelder å utdanne flere forskere, og vi har et lavt antall doktorander sammenlignet med våre naboland. En ordning med avskrivning av 50 000 kroner vil fungere som et incitament til å fullføre, være lett å administrere og medføre små kostnader sammenlignet med effekten av å få bedre kvalifiserte kandidater raskere ut i sektoren.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Kopi:
Statsministerens kontor
Næringsdepartementet
Norges forskningsråd
Universitets- og høgskolerådet
Akademikerne