HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPE TIL ENDRINGER AV UTTAKSBESTEMMELSENE I MERVERDIAVGIFTSLOVEN

Det vises til forslag fra arbeidsgruppe til endringer i uttaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven som er sendt på høring med høringsfrist 15. september 2003.

Forskerforbundet konstaterer at arbeidsgruppens forslag innebærer at forskning basert på tilskudd fritas for uttaksavgift. Samtidig gis det ikke fradragsrett for inngående avgift. Tilskudd til forskning blir dermed fortsatt fritatt for moms, mens det ikke er mulig å trekke fra utgifter i forbindelse med anskaffelser for å utføre forskningstjenestene. Arbeidsgruppens forslag gir dermed samme resultat som departementets fortolkning og midlertidige praksis på området, det vil si at både i departementets og arbeidsgruppens forslag er tilskuddsbasert forskning definert som utenfor området for merverdiavgiftsloven.

Forskerforbundet mener at forskningstjenester etter avgiftsreformen 01.07.01 er avgiftspliktige tjenester og omfattet av merverdiavgiftsloven. Dermed skal også disse virksomhetene kunne trekke fra utgifter i forbindelse med anskaffelser for å fremstille forskningstjenestene. På dette punktet mener derfor Forskerforbundet at både departementet og arbeidsgruppen har lagt til grunn feil forståelse av den tilskuddsfinansierte forskningen. Videre mener Forskerforbundet at det ikke skal betales moms av tilskudd som går til de forskningsutførende institusjonene. Så lenge det ikke foreligger noe krav om gjenytelse for tilskuddene foreligger heller ingen omsetning, og da er ikke transaksjonen avgiftspliktig.

For å unngå potensiell konkurransevridning vil Forskerforbundet understreke betydningen av at forskningsinstitusjoner som utfører tilskuddsbasert forskning har samme anledning til å trekke fra utgifter i forbindelse med anskaffelser som forskningsavdelingene i store private bedrifter.

Forskning finansiert ved tilskudd utføres både ved forskningsinstituttene, universitetene og høgskolene og utgjør en viktig del av forskningsinnsatsen i Norge. Arbeidsgruppens forslag vil derfor få store konsekvenser for forskningen i Norge dersom arbeidsgruppens vurdering legges til grunn i dette spørsmålet. Dette vil særlig gjelde teknologirettede forskningsinstitutter med store anskaffelsebehov. Forskerforbundet vil derfor sterkt oppfordre departementet til å revurdere forslagene til arbeidsgruppen på dette punktet. Videre etterlyser Forskerforbundet en konsekvensanalyse i forhold til hvordan ulike merverdiavgiftsregler vil slå ut for de forskningsutførende institusjonene.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Sigrid Lem
ass. generalsekretær

Bjørn T. Berg
rådgiver

Gjenpart til:
Utdannings- og forskningsdepartementet
UHR
Akademikerne