Høring - endring av reglene om vartpenger i forskrift til lov om Statens Pensjonskasse § 24, 3. ledd

Det vises til ovennevnte høringssak.

Målsettingen med endringene opplyses å være harmonisering med bla ventelønnsordningen. Vi har ikke innvendinger til harmoniseringen, og ser det som positivt at dette bl.a medfører en tidsbegrensning av bortfallet av vartpenger (forslagets § 4).

Vi er imidlertid skeptiske til at reglene ikke foreslås harmonisert for så vidt gjelder vartpengeperiodene fra fylte 55 år (forslagets § 3). Forslaget innebærer at vartpengeperiodene fra fylte 55 år blir betydelig kortere enn ventelønnsperiodene. Fra fylte 55 år kan det gis ventelønn i inntil 12 år, mens det etter forslaget bare kan gis vartpenger i inntil 5 år fra fylte 55 år til 60 år og i inntil 7 år fra fylte 60 år. Vi kan ikke se at det foreligger hensyn som tilsier en slik forskjellsbehandling mellom statsansatte og ansatte i ikke-statlige virksomheter med medlemskap i Statens pensjonskasse. Det er også av betydning at rettighetene til den siste gruppen ikke svekkes mer enn nødvendig i en tid hvor det pågår mange omstillinger og virksomheter skilles ut fra staten.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Frank O. Anthun
Forhandlingssjef

Ann Turid Opstad
Advokat