HØRING – ENDRINGER I LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER – §§ 14 OG 44

Det vises til departementets høringsbrev i saken datert 29. januar 2003, med forslag til endring av §§ 14 og 44 i lov om universiteter og høgskoler.

Norsk Forskerforbund ser positivt på at læringsmiljøet for studentene kommer inn under en uavhengig offentlig tilsynsordning med sanksjonsmulighet. Dette gir et godt redskap for videreutvikling av, og styrket oppmerksomhet på, institusjonenes arbeid med studentenes læringsmiljø. Forskerforbundet vil likevel knytte noen kommentarer til etableringen av en tilsynsmyndighet for studentenes læringsmiljø.

Forskerforbundet gir sin tilslutning til at ansvaret for oppfølging av institusjonenes arbeid med læringsmiljøet legges til Arbeidstilsynet med de sanksjonsmuligheter dette innebærer. Forskerforbundet vil imidlertid understreke betydningen av at det etableres en klar grense mellom institusjonenes kvalitetssikringsarbeid vedrørende studierelaterte forhold som skal kvalitetssikres av NOKUT, og Arbeidstilsynets ansvarsområde. Forbundet deler derfor departementets vurdering at det ikke er hensiktsmessig at Arbeidstilsynet fører tilsyn på disse områdene.

Forskerforbundet vil sterkt understreke at en må unngå at tilsynsordningen medfører merarbeid og økt byråkrati for institusjonene. Arbeidstilsynets virkemåte må først og fremst basere seg på kontroll og tilsyn av institusjonenes etablerte rutiner for helse-, miljø- og sikkerhet, og ikke utforme nye detaljerte rapporteringsrutiner utover de som institusjonene har i dag. Forbundet deler departementets vurdering av at Arbeidstilsynet ikke vil ha ressurser til å gå inn som konfliktløsere i enkeltsaker vedrørende de psykiske kravene.

Norsk Forskerforbund har forståelse for utvidelsen av styret til NOKUT med to personer for å ivareta behovet for internasjonal representasjon og behovet for kompetanse på fagskoleutdanningene i styret. Forskerforbundet vil samtidig peke på en annen mangel ved styrets sammensetting, nemlig representasjon fra de ansatte i NOKUTs sekretariat. Dette ville bidra til å sikre de tilsatte medbestemmelse på linje med de øvrige institusjonene i UH-sektoren og andre deler av offentlig forvaltning. Et krav om at også de tilsatte skal ha representasjon i styret kan videre begrunnes ut fra de ansattes rett til å velge styremedlemmer i selskap med over 30 ansatte etter aksjelovens § 6-4. Forskerforbundet vil derfor be om at de tilsatte sikres representasjon i styret og at lovforslagets § 14 endres på dette punktet.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær