ST PRP NR 63 (2001-2002) TILLEGGSBEVILGNINGER OG OMPRIORITERINGER I STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 2002 (REVIDERT NASJONALBUDSJETT)

Det vises til St prp nr 63 (2001-2002) og forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Forslag til RNB medfører svært små endringer i bevilgningene til forskning og høyere utdanning i inneværende år. Forskerforbundet beklager dette fordi sektoren står foran betydelige utfordringer særlig når det gjelder planlegging og implementering av kvalitetsreformen. Når det gjelder bevilgningene til forskning, vedtok Stortinget tidligere i år å styrke forskningsfondet med 14 mrd kr. Dette var imidlertid kompensasjon for bortfall av tippemidler øremerket forskning, og forbundet etterlyser tiltak for å øke forskningsinnsatsen i privat sektor, noe som er nødvendig for at den samlede norske forskningsinnsatsen skal å nå gjennomsnittlig OECD-nivå.

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

PROGRAMKATEGORI 07.60 - KVALITETSREFORMEN
De høyere utdanningsinstitusjonene er i en vanskelig økonomisk situasjon etter år med realnedgang i bevilgningene. Bare budsjettet for inneværende år viser en mindre realvekst i forhold til foregående år. Samtidig står institusjonene overfor en reform som vil stille sektoren overfor betydelige utfordringer og omstillinger. Reformen legger blant annet opp til en gjennomgripende omlegging av studieopplegg, lengre semestre, innføring av nye undervisnings- og vurderingsformer og tettere oppfølging av studentene, alt tiltak som vil kreve betydelige ressurser over flere år.

Institusjonene er godt i gang med planlegging av reformen. De ansatte er aktivt involvert i planleggingsarbeidet og viser entusiasme og omstillingsevne. Imidlertid er arbeidet svært ressurskrevende, ikke minst tidsmessig, og går på bekostning av andre arbeidsoppgaver som for eksempel forskning. Selv om det i inneværende år er avsatt 170 mill kr til planlegging og implementering av reformen, er ikke dette tilstrekkelig for å dekke omkostningene ved planleggingsarbeidet.
Forskerforbundet foreslår derfor at det avsettes ytterligere 100 mill kr i RNB. Forbundet vil videre minne om behovet for ressurser i kommende år når reformen skal iverksettes for fullt og forventer at dette følges opp med bevilgninger, i første omgang i budsjettet for 2003.

NORSK ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN (NOKU)
Forskerforbundet støttet i sin uttalelse om Ot prp nr 40 om endringer i lov om universiteter og høgskoler opprettelsen av et uavhengig organ for akkreditering og evaluering. Forskerforbundet er tilfreds med forslaget om at organet skal etableres i løpet av høsten 2002 og at det legges til Oslo.

KAP 281 - FELLESUTGIFTER FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER
Tannlegeutdanningen
Regjeringen går inn for en opptrapping av utdanningskapasiteten i odontologi i årene framover og foreslår å utvide kapasiteten på lisensprogrammet for tannleger fra land utenfor EØS-området. Når det gjelder økning av studieplasser i Norge, vil regjeringen prioritere tannlegeutdanning i Tromsø. Forskerforbundet er klar over behovet for flere tannleger og støtter en utvidelse av utdanningskapasiteten. Forbundet er imidlertid skeptisk til forslaget om å prioritere opprettelse av tannlegeutdanning i Tromsø.

Tannlegeutdanningen er en av de mest ressurskrevende utdanningene både når det gjelder utstyr og drift, og forslaget vil medføre en betydelig investering. Samtidig er gjennomsnittsalderen til de vitenskapelig ansatte i odontologi svært høy, og faget har allerede nå betydelige rekrutteringsproblemer. Mulighetene for å rekruttere personale til et nytt studium vil derfor være svært dårlige, og vil måtte gå på bekostning av rekruttering til stillinger i odontologi ved universitetene i Oslo og Bergen. Etter Forskerforbundets mening vil en utbygging av studiekapasiteten ved de eksisterende utdanningene være en langt bedre måte å utnytte ressursene på.

HELSEDEPARTEMENTET

KAP 707 - NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT
Regjeringen foreslår i RNB å redusere bevilgningene til Nasjonalt folkehelseinstitutt med 3.3 mill kr. Samtidig uttales det at instituttet er i en meget vanskelig budsjettmessig situasjon og regjeringen forutsetter at instituttet gjennomfører en omstillingsprosess som også innebærer nedbemanning.

Bakgrunnen for budsjettsituasjonen er dels kostnader forbundet med opprettelsen av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rene omstillingskostnader (flytting etc.) er hittil kommet opp i 30 mill. kroner og utgjør en betydelig del av budsjettunderskuddet. RNB gir kun 5 mill kroner som kompensasjon for dette. I tillegg kommer økte kostnader på noen områder som er direkte konsekvenser av pålagte oppgaver fra omorganiseringsprosessen og økt driftsbudsjett, i hovedsak knyttet til økte husleier og strømkostnader. Disse postene utgjør omkring 20 mill kroner. Tilsammen er instituttets underfinansiering i inneværende år på 45 mill kroner.

Det er umulig å spare inn en slik sum gjennom tiltak for resten av 2002. Det blir derfor et betydelig underskudd som trekkes med til neste år. Signaler om ytterligere fremtidige kutt i form av effektivisering bidrar også til at dette dreier seg om varige nedskjæringer. Mulighetene for økt inntjening eller innsparing på kort sikt synes å være små. Følgelig må budsjettunderskuddet hovedsakelig dekkes inn ved nedbemanning. Antall ansatte må dermed reduseres med mellom 50 (ledelsens foreløpige antydning) og 120 personer.

En reduksjon i bemanning som omfatter opptil en fjerdedel av de fast ansatte vil måtte ramme alle instituttets deloppgaver i større eller mindre grad, det vil si at viktige oppgaver innenfor smittevern, epidemiologi og miljømedisin vil måtte utgå. Nedbemanningen vil i betydelig grad redusere landets sykdoms­forebyggende aktiviteter som medisinsk rådgivning og forebyggende helsearbeid, og vil i realiteten medføre en betydelig nedskjæring av landets forsknings­satsing innenfor medisinske temaområder. Egen forskningsaktivitet er en helt nødvendig basis for instituttets tjenesteyting.

Som et ledd i omstillingen i den statlige helseforvaltningen er Folkehelseinstituttet godt i gang med en gjennomgripende strategiprosess som har som mål å effektivisere arbeidet og oppnå en bedre rollefordeling i helsetjenesten. Dette skjer med full støtte og deltagelse fra fagorganisasjonene. En akutt økonomisk krise midt i denne fasen vanskeliggjør imidlertid i stor grad dette arbeidet. Oppsigelser med kort varsel uten nødvendig forankring i den pågående strategiprosessen vil påføre instituttet et alvorlig kompetansetap. En nedbemanning stor nok til å dekke inn budsjettunderskuddet vil måtte omfatte inntil en fjerdedel av instituttets fast ansatte. Tvinger en frem en øyeblikkelig nedbemanning gjennom et budsjettvedtak i RNB, vil en miste personer med spesialkompetanse en i framtiden burde beholdt. Den type spisskompetanse virksomheten er basert på, tar det lang tid å gjenoppbygge.

Under omorganiseringsprosessen lovet Sosial- og helsedepartementet muntlig og skriftlig at ingen skulle miste jobben. De ansatte opplever derfor kravet om nedbemanning som et løftebrudd. Det er vanskelig å fristille RNB fra omstillingsprosessen når hoveddelen av budsjettunderskuddet som fremtvinger nedbemanning, er direkte forårsaket av utgifter pålagt instituttet gjennom omorganiseringen.

Det er viktig at de påbegynte interne endringsprosesser og innsparinger fortsetter slik at disse kan gjennomføres i fornuftig rekkefølge og uten at ansatte skal oppleve løftebrudd vedrørende trygghet for egne arbeidsplasser. Forskerforbundet går derfor inn for at det bevilges 45 mill kr i RNB for å dekke det underskuddet som er oppstått ved etableringen av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

KAP 920 NORGES FORSKNINGSRÅD
Forskerforbundet støtter forslaget om å avsette 20 mill kr til næringsrettet forskning, men vil påpeke at dette ikke på noen måte oppveier reduksjonen på 140 mill kr som ble foretatt på dette kapitlet i inneværende år.

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

KAP 1827 MILJØVENNLIG GASSTEKNOLOGI
Forskerforbundet støtter forslaget om å avsette 25 mill kr til forskning og utvikling av fremtidsrettet teknologi for gasskraftverk.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til:
Sosialkomiteen
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Utdannings- og forskningsdepartementet
Helsedepartementet
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet
Norges forskningsråd