HØRING – REGELVERK FOR FORVALTNING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER M.M.

Det vises til høringsbrev datert 13.08.02 vedr. regelverk for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler.

Forskerforbundet synes utkastet til regelverk med veiledning er klargjørende. Det er blant annet en fordel at det i utkastet defineres sentrale begreper og gis en anbefaling av hvilke former for eksternt finansiert virksomhet som bør organiseres internt i institusjonen og hvilke former som kan legges til et selvstendig rettssubjekt. Dette er viktige opplysninger som forbundet gjerne hadde sett omtalt i selv reglementet og ikke bare i veiledningen som ikke har noen tilsvarende juridisk status. Forbundet anmoder derfor departementet om å vurdere dette.

Forskerforbundet vil trekke frem to forhold som forbundet synes er lite belyst. Det ene gjelder forholdet mellom de etablerte forskningsinstituttene (private og statlige) og randsonevirksomhetene. Det finnes i dag en rekke forskningsinstitutter som konkurrerer om oppdrag på det samme markedet. Forbundet er generelt positiv til at lærestedene selv bestemmer hvordan den eksterne virksomheten organiseres, men forbundet ser likevel flere problemer knyttet til etablering av nye selvstendige virksomheter som konkurrerer med etablerte forskningsinstitutter, eventuelt også med miljøer i de høyere utdanningsinstitusjonene selv som velger å integrere oppdrag i sin ordinære virksomhet. Spørsmål om rollefordeling er et forskningspolitisk tema av overordnet strategisk interesse som etter forbundets mening burde vært drøftet langt mer inngående.

Det andre forholdet gjelder arbeidsvilkår og personalpolitiske spørsmål for personalet i de nye randsonevirksomhetene. Med randsonevirksomhetene som selvstendige rettssubjekt underlegges personalet et helt annet regelverk enn statlig ansatte. Så lenge en person er tilsatt i full stilling i randsonevirksomheten er forholdet uproblematisk. Det er imidlertid ikke uvanlig med delte tilsettingsforhold, for eksempel 50% ved et universitet/høgskole og 50% i randsonevirksomheten, eller at en skifter mellom virksomhetene. Dette kan bli svært innfløkt, kanskje særlig i forhold til pensjonsspørsmål, og krever stor grad av ryddighet og informasjon overfor de ansatte. Selv om det i veiledningen til en viss grad tas opp spørsmål som gjelder personalets rettigheter og forhold til arbeidsgiver, synes ikke Forskerforbundet dette er godt nok drøftet og ber derfor om en nærmere utdyping. Forskerforbundet vil samtidig be departementet om å vurdere muligheten for å hjemle slike spørsmål i selve reglementet og ikke bare i veiledningen.

Forskerforbundet har ingen kommentarer til de enkelte paragrafer i reglementet og gir dermed sin tilslutning til hovedtrekkene i reglementet med veiledning.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Gjenpart til:
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet
Norges forskningsråd