ST. MELD. NR. 34 (2001-2002) - KVALITETSREFORMEN - OM HØYERE SAMISK UTDANNING OG FORSKNING

Det vises til St. meld. nr. 34 om høyere samisk utdanning og forskning.

Forskerforbundet gir sin tilslutning til hovedtrekkene i stortingsmeldingen, men har følgende kommentarer til enkelte av de foreslåtte tiltakene.

Forskerforbundet mener det er viktig å styrke samarbeidet mellom de samiske utdannings- og forskningsutførende institusjonene, blant annet fordi dagens fagmiljøer er små og spredt på flere institusjoner, og rekrutteringsgrunnlaget til samiske studier er begrenset. Det er også få med doktorgrad og enda færre med høyere vitenskapelig kompetanse i samisk relaterte fag slik at mulighetene for å etablere solide fagmiljøer ved flere læresteder er begrenset. Forbundet støtter derfor at det igangsettes et utredningsarbeid forankret ved de tre institusjonene Samisk høgskole, Nordisk samisk institutt og Universitetet i Tromsø for å vurdere ulike organisatoriske rammer for utvikling av faglig samarbeid og arbeidsdeling, herunder former for administrativ samordning.

Forskerforbundet mener at en faglig styrking av samisk forskning og høyere utdanning best kan skje ved å konsentrere de faglige ressursene og ser frem til resultatene av det varslede utredningsarbeidet. Uavhengig av organisatorisk samordning må det avsettes ressurser blant annet til rekruttering av studenter til samiske studier og til nye rekrutteringsstillinger i samisk. Det er avgjørende for fremtidig rekruttering at et tilstrekkelig antall elever gjennomfører videregående opplæring og får studiekompetanse.

Forbundet støtter tiltak som gjør det mulig for Samisk høgskole å kunne tilby flere studietilbud på lavere grad og også å kunne utvikle relevante mastergradstilbud der det er behov for det. Vi ser det imidlertid ikke som realistisk å legge til rette for omgjøring til vitenskapelig høgskole med ansvar for egen forskerutdanning de nærmeste årene. Dette krever faglig kompetanse og bredde som ikke kan etableres på få år. Fortsatt status som høgskole utelukker ikke at høgskolen kan gis muligheter til å utvikle undervisning og forskning på høyt nivå innenfor de områder personalet har spisskompetanse og som er av betydning for samisk kultur og samfunnsutvikling. Tilstrekkelige ressurser til kompetanseutvikling og FoU må avsettes for å styrke en slik utvikling.

Forskerforbundet vil til slutt beklage at uttalelsen vår kommer sent, men håper likevel at komiteen vil legge vekt på våre kommentarer.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass. generalsekretær

Gjenpart til:
Utdannings- og forskningsdepartementet
Universitets- og høgskolerådet
Akademikerne