ST. MELD. NR. 18 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM HØYERE KUNSTUTDANNING

Det vises til St. meld. nr. 18 (2001-2002) om høyere kunstutdanning avgitt 12.04.02.

Forskerforbundet har særlig vurdert de deler av stortingsmeldingen som gjelder kunstutdanning i universitets- og høgskolesystemet og gir sin tilslutning til hovedtrekkene i meldingen. Forskerforbundet har ingen kommentarer til de deler av meldingen som gjelder kunstfagene i grunnutdanningen.

Gradsstruktur

Forskerforbundet har hele tiden støttet innføring av ny gradsstruktur i høyere utdanning og mener prinsipielt at den nye gradsstrukturen også bør innføres for kunstutdanningene i høyere utdanning slik at grunnutdanningene i disse fagene blir treårige og fører til bachelorgraden, mens påbygningsstudier/høyere grads studier blir toårige og fører til mastergrader.

Imidlertid ser forbundet at kunstutdanninger som musikkutdanningen som i dag har en fireårig grunnutdanning, kan ha spesielle behov som vanskelig lar seg løse innenfor en ramme på 3 år. Dette gjelder særlig forhold som skyldes mangelfulle tilbud i grunnskolen og i videregående opplæring eller særskilte behov for ferdighetstrening. Forbundet anbefaler derfor at det kan gjøres unntak for profesjonsutdanninger innen kunstfagene som kan vise til slike forhold, slik at grunnutdanningen i disse fagene blir fireårig.

For de fagene som i dag ikke har videreutdanning utover grunnutdanningen, legges det opp til utvikling av påbygningsstudier på mastergradsnivå. Forskerforbundet støtter dette og tror som regjeringen at dette vil heve kvaliteten på kandidatene og gi dem en solid faglig bakgrunn og bedre muligheter for kunstnerisk utvikling. Det vil også bedre rekrutteringen til høgskolenes fagmiljøer og til det planlagte stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som skal føre kandidatene frem til doktorgradsnivå.

Organisering av Kunsthøgskolen i Oslo

Forskerforbundet er kjent med den sterke motstanden blant de ansatte mot sammenslåing til en kunsthøgskole og de vedtak Kunsthøgskolen i Oslo har fattet om oppsplitting av høgskolen. Forskerforbundet har ikke på selvstendig grunnlag vurdert årsaken til situasjonen ved høgskolen og har heller ikke vurdert grunnlaget for den kritikk som uttrykkes i meldingen mot institusjonens ledelse. Forbundet vil likevel nevne at lite hensiktsmessige lokaler og presset økonomi kan være noen av årsakene. Forskerforbundet mener at samlokalisering og samorganisering vil ha positiv innvirkning både på administrative funksjoner og ressursutnyttelse og på faglig utvikling og samarbeid. En oppsplitting vil opprettholde små fagmiljøer der mulighetene for kompetanseutvikling, tverrfaglighet og kontakt med beslektede fag blir begrenset. Forskerforbundet mener dette vil være uheldig og støtter derfor forslaget om at Kunsthøgskolen i Oslo ikke splittes opp men videreføres som en enhet, samlokalisert i Seilduksfabrikken.

Forbundet har merket seg regjeringens uttalelse om at utvikling av studietilbud og effektivisering av høyere utdanning fordrer at institusjonene har tilstrekkelige ressurser til videreutvikling av kvalitativ gode og effektive studieløp. Regjeringen sier videre at en vil komme tilbake til dette i de årlige budsjettforslagene, og Forskerforbundet vil sterkt oppfordre stortingskomiteen om å følge opp dette i kommende budsjettbehandlinger.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Kopi til:
Utdannings- og forskningsdepartementet
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet