NOU 2002:10 ”Førsteklasses fra første klasse” Kvalitetsvurderingssystem for norsk grunnopplæring - høring

Forskerforbundet er gjort kjent med at ovennevnte NOU er sendt på høring fra UFD med høringsfrist forrige uke, uten at den er sendt oss. Vi vil innledningsvis beklage at vi ikke har fått anledning til å kommentere en utredning som berører vår sektor og våre medlemmer innen fristen, men ønsker likevel å formidle synspunkter på to forhold som er omtalt og foreslått endret.

Utvidete oppgaver for NOKU

Forskerforbundet har støttet opprettelsen av nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKU). Vi har imidlertid ved flere anledninger pekt på nødvendigheten av at det nye organet, i tillegg til å være et uavhengig organ med stor grad av faglig legitimitet, bør bli mest mulig ubyråkratisk og ikke dublere oppgaver og ansvar som er tillagt institusjonene selv. Det har så langt vært lagt ned arbeid i å utforme rammebetingelser for et nytt akkrediterings- og evalueringsorgan som på en god måte kan løse de nye utfordringene en ny arbeidsdeling og nye styringssignaler innbærer. Vi ser på dette som en krevende oppgave i et til dels nytt landskap. Når vi nå opplever at NOKU blir foreslått tillagt omfattende oppgaver i sektorer utenfor høyere utdanning, gir dette grunn til bekymring. Vi stiller spørsmål ved om det ved endrete rammebetingelser blir mulig å fokusere i tilstrekkelig grad på det som var begrunnelsen for å opprette organet. Vi har under tvil sett at det kunne være grunner som talte for at NOKU kunne bidra med kompetanse i forhold til å vurdere kvalitetssikringssystemer for fagskoleutdanning. Når det gjelder grunnopplæringen ser vi ingen grunner til å utvide NOKUs mandat. Tvert imot vil vi betrakte det som en alvorlig trussel mot det viktige arbeidet som organet og dets styre nå står overfor i implementeringen av reformen, og som vil kreve en stor og konsentrert innsats begrenset til primæroppgaven det er tillagt. Forslaget om et utvidet mandat ser vi på som brudd på Stortingets forutsetninger om opprettelsen av et nytt akkrediteringsorgan, og vi ber om at det ikke blir tatt til følge.

Lærestedenes rolle i kvalitetsutviklingen

Både universiteter og høgskoler spiller i dag en aktiv rolle i samarbeid om FoUprosjekter som omhandler kvalitetsutvikling i skole og undervisning. Dette har vært arbeid som har bidratt til å styrke kontakten mellom lærestedene og praksisfeltet og som har vært viktig både for studenter og lærere og for de skolene som har vært trukket inn i prosjektene. Vi viser også til St.meld 16 om lærerutdanning som etterlyser større satsing blant annet på dette feltet for å bidra til en kvalitativt bedre utdanning. Søgnenutvalgets forslag om å begrense ansvaret for nasjonale utviklingsprosjekter til 4-5 læresteder etter en anbudsrunde, vil svekke det positive arbeidet som allerede er i gang over hele landet og bidra til en konkurransevridning som kan få negative konsekvenser for kvaliteten i de institusjonene som ikke blir med på de nasjonale satsingene. Vi viser også til den rolle lærerutdanningen spiller som samarbeidspartner for etter- og videreutdanning av pedagogisk personale i kommunene. En sentralisering av kvalitetsutviklingsprosjektene vil svekke den naturlige kontakten mellom utdanning og praksisfeltet lokalt. Forskerforbundet vil derfor sterkt fraråde at utvalgets forslag om sentralisering av nasjonale utviklingsprosjekter legges til grunn for det videre arbeid.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
Leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær


Kopi:
Universitets- og høgskolerådet
Styret i NOKU