INNSTILLING TIL OT. PRP. NR. 69 (2001-2002) - OM LOV OM ENDRINGER I LOV 11. JULI 1986 NR. 53 OM EKSAMENSRETT FOR OG STATSTILSKUDD TIL PRIVATE HØGSKOLER

Det vises til Ot.prp.nr. 69 "Om lov om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høgskoler" (privathøgskoleloven).

Norsk forskerforbund har behandlet forslagene til endringer i privathøyskoleloven og har ingen vesentlige innvendinger til lovforslaget. Forbundet har imidlertid kommentarer til de premisser regjeringen legger til grunn for sitt forslag om endringer i privathøgskoleloven og til enkelte av paragrafene.

Likeverdighet mellom offentlige og private institusjoner

Den foreliggende odelstingsproposisjonen er et ledd i arbeidet med å gjennomføre kvalitetsreformen også i private høgskoler. Målet for reformen er som i offentlig sektor ønske om økt studieintensitet og gjennomstrømning, bedre studiekvalitet, økt internasjonalisering og bedre studiefinansiering, forhold som er viktige både for offentlige og private institusjoner. Forskerforbundet har ingen innvendinger til dette og betrakter offentlige og private institusjoner som deler av et helhetlig utdannings- og forskningssystem.

Regjeringen legger opp til at regelverket for offentlige og private institusjoner skal bli så likt som mulig og til størst mulig likeverdighet i behandlingen av offentlige og private institusjoner. På et område er det imidlertid ikke lagt opp til likebehandling. Fortsatt omfattes ikke de private institusjonene av offentlighetsloven og forvaltningsloven med unntak av de tilfeller som er angitt i § 14. Etter Forskerforbundets mening hadde det vært naturlig å se på rammebetingelser i form av plikter og rettigheter i forhold til offentligheten og internt på institusjonene. Forbundet ber derfor Stortinget vurdere ordninger som sikrer bedre innsyn i virksomhetens drift og økonomiske beslutninger enn det dagens ordning åpner for. Et minimum vil etter vår oppfatning være å pålegge institusjonene en opplysningsplikt tilsvarende den som gjelder i aksjeselskaper.

Kommentarer til enkelte paragrafer

§ 3 Styre
I denne paragrafen fastsetter høgskolens eier styresammensetning og oppnevningsmåte. Utdannings- og forskningsdepartementet har i et brev til Forskerforbundet av 25.03.02 opplyst at det ikke legges opp til en gjennomgang av privathøgskolelovens krav til sammensetning av styre og/eller høgskoleråd, da dette ikke var tema i tidligere høring. Spørsmålet om å endre lovens krav til styringsstruktur vil imidlertid bli vurdert ved utarbeidelse av forslag til felles lovverk for høyere utdanning. Forskerforbundet synes dette er lite tilfredsstillende og foreslår at paragrafen angir nærmere regler for styresammensetning og for tilsetting/valg av ledelse, både for å sikre medvirkning fra uavhengige samfunnsrepresentanter, tilstrekkelig representasjon fra de ansatte og større grad av legitimitet knyttet til prosessene. Ved eventuell økende statsstøtte til driften av private utdanningstilbud, vil det ikke være urimelig at staten også oppnevner en styrerepresentant.

§ 9 Godkjennelse av eksamener og grader
Forskerforbundet har støttet forslaget i Ot.prp.nr.40 (2001-2002) om opprettelse av et akkrediterings- og evalueringsorgan og finner det naturlig at dette organet vurderer søknader om godkjenning av enkeltstudier.

§ 10a Akkreditering av institusjoner
Forskerforbundet gir sin tilslutning til forslaget om at private høyere utdanningsinstitusjoner skal institusjonsgodkjennes og at ansvaret for dette legges til det foreslåtte akkrediteringsorganet. Forskerforbundet legger til grunn at de samme kvalitetskriteriene kommer til anvendelse ved akkrediteringen for statlige og private institusjoner.

Forskerforbundet er enig i at høyskoler som blir akkreditert etter første ledd skal ha tilfredsstillende interne rutiner for kvalitetssikring, men går mot at studentevalueringer av undervisningen skal inngå i systemene for kvalitetssikring.

§ 10g Studentorgan
Forskerforbundet har ingen innvendinger til forslaget om opprettelse av et eget studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor høyskolens styre og/eller råd, samt høres i alle saker som angår studentene. Forskerforbundet etterlyser imidlertid forslag som kan sikre også de ansatte medbestemmelse i saker som angår dem samt gjøre det mulig å fremme synspunkter overfor høgskolenes styrende organer.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til:
Utdannings- og forskningsdepartementet
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet