HØRING – FORSLAG TIL LOV OM FAGSKOLEUTDANNING

Det vises til høringsbrev datert 13.06.02 vedrørende forslag til lov om fagskoleutdanning.

Korte yrkesrettede utdanninger på nivået over videregående opplæring har med unntak av teknisk fagskole ikke vært regulert eller hjemlet i noen lov. Det finnes i dag en rekke slike offentlige og private utdanninger, og behovet for en lovregulering og en offentlig godkjenningsordning er stort. Forskerforbundet mener det er viktig å synliggjøre disse utdanningene som en selvstendig del av det norske utdanningssystemet og som et reelt alternativ til lengre akademiske utdanninger. Forbundet støtter derfor forslaget om en egen lov om fagskoleutdanninger.

Forskerforbundet er enig i hovedtrekkene i forslaget til lov om fagskoleutdanning, men har enkelte kommentarer til hovedprinsippene i lovforslaget og til selve lovteksten.

2. HOVEDPRINSIPPENE I FORSLAG TIL LOV OM FAGSKOLEUTDANNING

2.2 Godkjenning og kvalitetssikring
Et helt sentralt punkt i lovforslaget er forslag om ordninger for godkjenning og kvalitetssikring av fagskoleutdanningene. Etter Forskerforbundets mening må fagskoleutdanninger kvalitetssikres og gis offentlig godkjenning slik at de kan få et kvalitetsstempel og fremstå som reelle alternativer til høyere utdanning.

Det foreslås i lovutkastet at godkjenning og kvalitetssikring skal foretas av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKU) som opprettes fra 01.01.2003. NOKUs hovedoppgave er å kontrollere kvaliteten ved norske institusjoner som tilbyr høyere utdanning, og det foreliggende lovforslaget innebærer at NOKU i tillegg får ansvar for godkjenning og kvalitetssikring av fagskoleutdanninger.

Forskerforbundet ser at det på mange måter er fornuftig at NOKU som vil ha betydelig evalueringsfaglig kompetanse, får utvidet sitt ansvarsområde til også å gjelde fagskoleutdanninger. Selv om fagskoleutdanninger vil skille seg fra høyere utdanning på flere måter, vil NOKU likevel kunne dra nytte av sin generelle kompetanse og kunnskaper om kvalitetssikring og godkjenningsordninger.

Forslaget medfører at NOKU vil bli tillagt ansvaret for et nytt område. NOKU er i en etableringsfase som i seg selv er krevende, og forbundet vil advare mot at ytterligere oppgaver legges til organet som kan gå på bekostning av allerede vedtatte primæroppgaver. Samtidig erkjenner forbundet at alternativet, som vil være opprettelse av et nytt organ for kvalitetssikring av fagskoleutdanning, er lite ønskelig, blant annet fordi det vil medføre oppbygging av dublerende kompetanse til den som alt finnes i NOKU. Forbundet slutter seg derfor etter en totalvurdering til at NOKU tillegges ansvar for å kvalitetssikre også fagskoleutdanning.

Forskerforbundet har ingen innvendinger til at NOKU primært skal godkjenne selve utdanningstilbudene og utdanningsinstitusjonenes interne kvalitetssikringsrutiner. Forbundet har heller ingen kommentarer til at det utarbeides egne forskrifter for godkjenning av fagskoleutdanning.

2.3 Forholdet til Statens Lånekasse for utdanning
Forskerforbundet gir sin tilslutning til at utdanninger godkjent av NOKU etter lov om fagskoleutdanning automatisk godkjennes for støtterett i Lånekassen. Utdanninger som i dag er godkjent som støtteberettiget beholder denne. Hvis NOKU ikke finner å kunne godkjenne en utdanning, faller støtteretten bort.

2.4 Finansieringsordning
I lovforslaget skilles det mellom godkjenning som fagskoleutdanning og offentlig tilskudd. Offentlig godkjenning som fagskoleutdanning innebærer dermed ikke en automatisk rett til å få offentlig tilskudd. Forskerforbundet er tilfreds med dette.

Lovteksten åpner imidlertid for at departementet kan endre praksis og bevilge midler over statsbudsjettet til private fagskoleutdanninger. Forbundet advarer mot dette og anmoder departementet om å være restriktiv på dette området. Etter forbundets mening har Departementet først og fremst ansvar for å sikre høy kvalitet på de offentlige fagskoleutdanningene.

4. FORSLAG TIL LOVTEKST

§4 Skolens ledelse
I følge denne paragrafen skal institusjoner som gir fagskoleutdanning, ledes av et styre på minst tre medlemmer. Sammensetningen av styret er imidlertid ikke nærmere beskrevet. Forskerforbundet er opptatt av de ansattes muligheter for medbestemmelse og anmoder derfor om at de ansatte blir representert i styret eventuelt at en/flere representant(er) gis møte og talerett i styremøtene på samme måte som studentene.

Forskerforbundet ber også om en nærmere redegjørelse for hva det innebærer at fagskolene skal ha en administrativ og faglig ledelse som skal stå for daglig drift av fagskolen.

§ 6 Andre krav for godkjenning som fagskole
Forskerforbundet er tilfreds med at det i denne paragrafen blant annet er fastsatt at fagskolen skal fastsette krav til lærer- og instruktørkompetanse.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass. generalsekretær

Gjenpart til:
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet