HØRING – FORSKRIFTER OM AKKREDITERING OG EVALUERING

Det vises til brev av 29.04.02 fra Utdannings- og forskningsdepartementet vedr. forskrifter om akkreditering og evaluering.

Norsk forskerforbund har behandlet utkastet til forskrifter og har følgende kommentarer.

Generelle kommentarer

Forskerforbundet har i sine uttalelser om forslaget datert 15.10.01 om opprettelse av et akkrediteringsorgan, Ot. prp. nr. 40 - endringer i universitets- og høgskoleloven og Ot. prp. nr 69 – endringer i privathøgskoleloven, støttet forslaget om opprettelse av et uavhengig akkrediterings- og evalueringsorgan (NOKU). Forbundet tok imidlertid forbehold om at organet ikke måtte føre til økt byråkratisering og økt arbeidsmengde for institusjonene. Forskerforbundet støtter fortsatt opprettelsen av et slikt organ og har ingen innvendinger til at organet får akkrediteringsmyndighet overfor både statlige og private institusjoner. Oppgavene som er foreslått lagt til organet, er imidlertid mange og omfattende, og forbundet finner det derfor på sin plass å gjenta advarselen mot byråkratisering og nye administrative oppgaver for institusjonene som følge av NOKUs virksomhet.

Hovedoppgaven for NOKU blir evaluering av institusjonenes systemer for kvalitetssikring. Forskerforbundet har ingen innvendinger til dette, men vil påpeke at dette kan bli et svært omfattende punkt (jfr §4.2). Det må derfor vurderes om arbeidet kan forenkles.

Forbundet har ingen kommentarer til at institusjoner som får underkjent kvalitetssikringssystemene, både beholder akkrediteringen for de studier de har etablert og institusjonskategori. Retten til å etablere nye studier trekkes imidlertid tilbake og institusjonene må søke NOKU om akkreditering for alle nye studier de ønsker å etablere.

I tillegg skal NOKU akkreditere institusjoner og vurdere opprykk til vitenskapelig høgskole og universitet etter fastsatte kriterier. Det skal også akkreditere studietilbud som institusjonen selv ikke har myndighet til å etablere, og godkjenne ekstern utdanning, også utenlandsk. Forskerforbundet har heller ingen kommentarer til dette.

Kommentarer til enkelte paragrafer i utkastet til forskrift

§4 Krav til kvalitetssikringssystemer
Pkt 2
Som det fremgår av de generelle kommentarene, synes Forskerforbundet at bestemmelsen om at kvalitetssikringssystemene skal omfatte alle prosesser som inngår i et høyere utdanningstilbud, fra informasjon, opptak, mottak av nye studenter, forelesninger, seminar, veiledning og eksamen til rutiner for studentevalueringer av undervisningen, selvevaluering og institusjonenes oppfølging av evalueringer samt rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud, blir svært omfattende og arbeidskrevende. Forbundet vil derfor foreslå at kvalitetssikringssystemene begrenses hovedsakelig til prosesser som angår studentenes faglige bakgrunn, læringsmiljø, undervisnings- og evalueringsformer samt institusjonenes oppfølging av evalueringer og rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud. Når det gjelder forslaget om at studentevalueringer skal inkluderes i systemene for kvalitetssikring, har forbundet tatt avstand fra dette i sine uttalelser om Ot. prp. nr 40 og nr 69.

§7 Standarder for akkreditering av institusjoner
Pkt 4 e og pkt 5 e
I høringsbrevet vises det til at Stortinget har bedt Regjeringen legge til grunn de kriterier, forutsetninger og prosedyrer som Mjøs-utvalget anbefalte ved tilkjenning av en institusjon universitetsstatus, og at dette gjelder både statlige og private institusjoner. Forskerforbundet har i tidligere uttalelser støttet dette og minner om at dette var en vesentlig innskjerping i forhold til forslaget fra daværende regjering.

Forskerforbundet kan imidlertid ikke se at dette er fulgt opp i utkastet til forskrift. I pkt 4e er kravene for å oppnå status som vitenskapelig høgskole at institusjonen driver med forskerutdanning og har dokumentert produksjon av doktorgradskandidater. I pkt 5e er kravene for å oppnå universitetsstatus at institusjonen har dokumentert produksjon av kandidater på de fleste av fagområdene spesifisert under pkt d ( blant annet forskerutdanning på minst fire ulike fagområder og høyere grads utdanninger eller andre studieløp av minst fire års varighet på minst fem områder) og kunne godtgjøre at institusjonen har vel etablert forskerutdanning.

Forskerforbundet mener at kravene om dokumentert produksjon av kandidater er en klar innskjerping av kriteriene i Mjøsutvalgets innstilling og tar avstand fra dette. Forbundet viser til Stortingets vedtak og ber om at kriteriene foreslått av Mjøsutvalget legges til grunn slik de er formulert i rapporten s.349.

Lovbeskyttede titler

Avslutningsvis vil Forskerforbundet vise til sine uttalelser om Forskrift om krav til mastergrad og St. meld. nr. 11 om unntak fra gradsstrukturen i høyere utdanning der forbundet ba om at titlene sivilingeniør og siviløkonom fortsatt ble lovbeskyttet. Forbundet gjentar denne anmodningen.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til:
Akademikerne
Universitets- og høgskolerådet
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen