FORSLAG OM NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAKSKRAV TIL GRUNNUTDANNINGAR VED UNIVERSITET OG STATLEGE HØGSKOLAR – HØYRING

Det vises til forslag om ny felles forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universitet og høgskoler datert 21.06.02.

Norsk forskerforbund har ikke mottatt forslaget til høring. Vi ønsker likevel å avgi høringsuttalelse siden forslaget vil kunne få konsekvenser for begynnerundervisningen ved universiteter og høgskoler og for de ansatte som underviser på disse emnene.

§ 4-1 Spesielle opptakskrav

c. Realfag, informatikk, natur- og miljøfag
I forslaget til forskrift er det foreslått å innføre spesielle opptakskrav (spesiell studiekompetanse) for opptak til alle studieprogram på de matematisk-naturvitenskapelige fakultetene.

Undervisningen i de fleste emner i realfag, informatikk og natur- og miljøfag (realfag) forutsetter forkunnskaper i realfag ut over det nivået som gir generell studiekompetanse. Særlig studenter uten tilfredsstillende faglig bakgrunn i matematikk fra videregående skole har betydelige problemer med å følge undervisningen og bestå eksamen. Institusjonene har erkjent dette, og enkelte fagmiljøer tilbyr ulike former for ”hjelpeundervisning” ved semesterstart, for eksempel korte forkurs. Enkelte lærere gir også på eget initiativ noen timers undervisning der de mest grunnleggende matematiske begreper og formler gjennomgås.

Dette er imidlertid ingen tilfredsstillende måte å kompensere for manglende forkunnskaper. Den er ressurskrevende og kan vanskelig gi nye studenter den nødvendige kunnskap og faglige forståelse de mangler. Etter forbundets mening bør studentene ha tilstrekkelige faglige forutsetninger fra videregående skole før de begynner på høyere utdanning i realfag. Senking av begynnernivået i grunnleggende emner er ingen aktuell løsning, særlig ikke siden et hovedmål med kvalitetsreformen er å styrke kvaliteten og nivået i høyere utdanning samtidig som studiets omfang ikke utvides. Forskerforbundet støtter derfor den foreslåtte forskriftsendringen med det strengeste kravet. Dette vil også være et klart signal til elever i videregående skole om hvilke krav universiteter og høgskoler stiller til nye studenter i disse fagene. Samtidig understøtter dette behovet for å iverksette spesielle rekrutteringstiltak.

Forskerforbundet er klar over at dette kan redusere søkningen til studier i realfag i en tid hvor det er ledige studieplasser i disse fagene og behov for realfagskandidater. Forbundet mener imidlertid at det er bedre å bruke flere ressurser på et kvalitativt bedre opplegg for studenter som har tilfredsstillende faglig bakgrunn enn på et større antall studenter som i mindre grad har faglige forutsetninger for å bestå eksamen. Den foreslåtte forskriftsendringen understøtter behovet for å iverksette spesielle stimuleringstiltak for å styrke rekrutteringen til realfag.

Forskerforbundet støtter at det iverksettes overgangsordninger slik at de nye kravene gjøres gjeldende fra studieåret 2005-2006.

Forskerforbundet har ingen andre kommentarer til forslaget til forskrift.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Sigrid Lem
Ass. generalsekretær

Gjenpart til:
Universitets- og høgskolerådet
Akademikerne