TILLEGGSPROPOSISJON - ST PRP NR 1 (2001-2002)

Tilleggsproposisjonen fra samlingsregjeringen inneholder ingen vesentlige endringer for området høyere utdanning i forhold til Arbeiderparti-regjeringens budsjettforslag. Forskerforbundet viser derfor til sine kommentarer til dette budsjettforslaget i vedlagte brev av 22.10.01. Forbundet vil igjen sterkt understreke at forberedelse og iverksetting av kvalitetsreformen vil, som det fremgår av ovennevnte brev, kreve betydelige ressurser alt fra 2002.

Samlingsregjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen å styrke Forskningsfondet med ytterligere 2 mrd kr i 2002, utvide skatteordningen for å stimulere den privatfinansierte forskningen til å omfatte flere virksomheter slik at beregnet proveny-virkning blir om lag 510 mill kr og øke bevilgningene til forskning knyttet til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk med 30 mill kr. Dette er positive forslag som Forskerforbundet støtter. Forbundet er særlig glad for den foreslåtte økningen av forskningsfondet som vil gi økt fondsavkastning i 2003.

Dessverre er det samtidig foreslått til dels betydelige kutt i andre forskningsbevilgninger som mer enn tilsvarer de positive tiltakene nevnt over. Forskerforbundet beklager dette sterkt. Det er blant annet foreslått å redusere tilskuddet til næringsrettet forskning fra Næringsdepartementet til Norges forskningsråd med 140 mill kr, noe som særlig skal gå på bekostning av brukerstyrt forskning. Dette sammen med reduksjoner i bevilgningene til SND og i forsknings- og utviklingskontrakter (kap 923) vil også gjøre mulighetene for å etablere ny forskningsbasert virksomhet langt mindre.

Det er videre foreslått at tilskudd til fiskeriforskning fra Fiskeridepartementet til Forskningsrådet reduseres med 20 mill kr samtidig som Havforskningsinstituttet og Fiskeriforskning får kutt i sine bevilgninger. Forskerforbundet finner dette underlig fordi marin forskning er et av de fire tematiske satsingsområdene som det har vært bred politisk enighet om å satse på.

Det er også foreslått kutt i bevilgningene til flere forskningsinstitutt og i tilskudd til Forskningsrådet fra ulike departement. Dette sammen med de ovennevnte kuttene i næringsrettet forskning og fiskeriforskning svekker norsk forskningsinnsats på prioriterte områder. Forskerforbundet beklager dette sterkt og kan ikke se at dette er i samsvar med de løfter som regjeringspartiene ga under valgkampen. Forskerforbundet foreslår derfor at bevilgningene til næringsrettet forskning og fiskeriforskning opprettholdes på samme nivå som i budsjettforslaget fra Arbeiderpartiregjeringen.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
Generalsekretær