ST MELD NR 20 (2000-2001) OM KORTE YRKESRETTEDE UTDANNINGER ETTER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Det vises til St meld nr 20 ( 2000-2001) - Om korte yrkesrettede utdanninger etter videregående opplæring.

Forskerforbundet har følgende kommentarer til meldingen som er skrevet på grunnlag av innstilling fra Berg-utvalget, NOU 2000:5 "Mellom barken og veden".

Kortere yrkesrettede utdanningstilbud i høyere utdanning

I uttalelsen om Berg-utvalgets innstilling støttet Forskerforbundet forslaget fra utvalget om å definere korte yrkesrettede utdanninger som et eget utdanningsnivå; fagutdanningsnivået. Dette er utdanninger som samfunnet trenger, og hvor det er behov for arbeidskraft med slik utdanning. Det er etter Forskerforbundets mening viktig å ivareta særpreget ved disse utdanningene og legge forholdene til rette slik at disse kan utvikles som selvstendige utdanninger og som et selvstendig utdanningsnivå. Fagutdanningsnivået må derfor utvikles til å bli et reelt alternativ til høyere utdanning.

I stortingsmeldingen foreslår imidlertid regjeringen å etablere et offentlig utdanningsløp med grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning, uten det foreslåtte fagutdannings-nivået. Forskerforbundet er meget skeptisk til dette. Forbundet vil advare mot at de statlige høgskolene skal pålegges å ta større grad av ansvar for kortere yrkesrettede utdanningstilbud, og aktivt utvikle dem som del av sitt ordinære studietilbud.

Forskerforbundet har vært og er positiv til arbeidet med å skape et enhetlig system i høyere utdanning med felles lov, felles stillingsstruktur og felles lov og avtaleverk. Vi har også støttet prinsippet om arbeidsdeling slik det kommer til uttrykk gjennom utviklingen av Norgesnettet for høyere utdanning. Forbundet er derfor bekymret for en utvikling der høyere utdanning kan komme til å omfatte utdanninger på videregående opplærings nivå. Dette må få konsekvenser for opptakskrav, krav til faglig nivå og kvalitet, krav til forskningsbasert undervisning, undervisningsopplegg og lærings- og evalueringsformer. Det vil også kunne få konsekvenser for krav til lærernes kompetanse, lærernes behov for faglig oppdatering og lærernes arbeidsvilkår, og vil kunne medføre at mulighetene for å rekruttere dyktige vitenskapelig ansatte til høgskolene blir dårligere. Resultatet kan lett bli en høyere utdanningssektor med store forskjeller ikke bare mellom universitetene og høgskolene, men særlig mellom høgskoler med kortere fagutdanninger og høgskoler med fag og studietilbud som går inn i den gradsstruktur vi har i dag.

Forskerforbundet kan heller ikke se at alle korte yrkesrettede utdanninger vil være tjent med å bli en del av høgskolenes utdanningstilbud. Det kan frata de yrkesrettede utdanningene deres særpreg og gjøre det umulig å utvikle dem til selvstendige fagutdanninger. I stedet kan plasseringen i høgskolene medføre at utdanningene blir for teoretiske og mer og mer lik andre høgskoleutdanninger.

Når det gjelder regjeringens forslag om å åpne for avkortede løp i høyere utdanning på grunnlag av tidligere utdanning, vil Forskerforbundet advare mot dette. Det bør ikke gis avkorting eller fritak i høyere utdanning for kunnskaper ervervet på et lavere nivå. Eventuell avkorting bør foregå innenfor likeverdige nivåer, dvs mellom høyere nivå og fagutdanningsnivået. Etter forbundets mening kan avkortede utdanningsløp medføre at studentene mister verdifull kunnskap og tid til modning. Dersom det innføres en ny gradsstruktur med et kortere samlet studieløp, vil dette forsterke behovet for et sammenhengende løp med større grad av studieintensitet. En ytterligere avkorting på grunnlag av fag eller praksis i videregående opplæring vil svekke studiets faglige nivå og den enkeltes kvalifikasjoner.

Opplæringstilbud med offentlig fullfinansiering

Når det gjelder forslaget vedr. endringer i teknisk fagskole, har Forskerforbundet ingen innvendinger til dette.

Dersom Statens trafikklærerskoles grunnutdanning blir utvidet og gradvis bygget opp til høgskolenivå, vil vi i så fall forutsette at opptaksgrunnlaget blir generell studiekompetanse. Når det gjelder Statens dykkerskole, er det foreslått å knytte skolens virksomhet på sikt opp til kursvirksomheten ved en statlig høgskole. Statens dykkerskole gir i dag undervisning i form av kortere kurs, og opptakskrav er fullført grunnskole. Dersom Statens dykkerskole som skal ha et nasjonalt og landsdekkende ansvar for en helhetlig utdanning av yrkesdykkere, skal ha tilknytning til en høgskole, må dette for konsekvenser for opptakskravene. Forbundet har ingen innvendinger til at Norges brannskole som gir etatsutdanning for ansatte i brannvesenet, overføres til Kommunal- og regionaldepartementet.

Opplæringstilbud med tilskudd etter privatskoleloven

Forskerforbudent har ingen innvendinger til at §3e i privatskoleloven faller bort, og at de opplæringstilbudene som alt er godkjent etter denne paragrafen, beholder tilskuddet som i dag.

Studiefinansiering

Forskerforbundet mener at det er naturlig å vurdere studiefinansieringsordningen under ett og vil komme tilbake med eventuelle kommentarer i sin uttalelse om stortingsmeldingen om høyere utdanning.

Forskerforbundet møter gjerne representanter for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen dersom det er interesse for det.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Kopi:
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Akademikerne