Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten - høring

Det vises til brev av 18 januar 2001 vedlagt høringsnotat ang. eierskap til de offentlig eide sykehusene.

Forskerforbundet viser til uttalelse sendt Sosial -og helsedepartementet fra Akademikerne. Vi slutter oss generelt til de synspunkter som hovedsammenslutningen har fremmet. I tillegg ønsker vi som et forbund som representerer ansatte i høyere utdanning og forskning å rette særlig oppmerksomhet mot disse oppgavene. Vi støtter derfor departementets forslag om å videreføre i lovs form at helseinstitusjonene har plikt til å påta seg undervisning av studenter og andre som er under opplæring. En lovhjemmel vil bidra til sikre at disse funksjonene ikke svekkes.

Forskerforbundet vil også understreke nødvendigheten av gjennom lov eller vedtekter å fastslå at sykehus har plikt til å drive forskning og utviklingsarbeid. Vi støtter samtidig forslaget om at de fem nåværende regionsykehusene gis et særlig ansvar for rene forskningsoppgaver i nært samarbeid med universitetene, men minner om at arbeidsdelingen også må ses i sammenheng med en eventuell kapasitetsutvidelse med hensyn til utdanning i medisin.

Forskerforbundet vil understreke at den mulighet som nå etableres ved et felles statlig eierskap av sykehusene og universitetene/høgskolene må utnyttes til å styrke forskningen og gi den større grad av legitimitet ved helseinstitusjonene. Staten som eier må sørge for at man gjennom finansieringsmodell og klart definerte resultatkrav ivaretar også langsiktige behov for kunnskapsutvikling og kompetanseheving. Ved å pålegge foretakene et klart ansvar for disse funksjonene bør man kunne unngå de konflikter om prioritering og fordeling av ressurser man til dels har hatt ved tidligere eierstruktur. Det vises i den sammenheng også til forslag fra Legeforeningen om å avsette en viss prosent av budsjettet til forskningsformål.

Vi beklager at høringsfristen pga hovedstyrets møteplan er blitt noe overskredet.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Kopi: Akademikerne