ST. PRP. NR. 84 (2000-2001) - TILLEGGSBEVILGNINGER OG OMPRIORITERINGER I STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 2001 (REVIDERT NASJONALBUDSJETT)

Det vises til St prp nr 84 og forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Forskerforbundet har notert med tilfredshet at forskning og høyere utdanning har fått omfattende og positiv omtale i RNB. Proposisjonen gir blant annet nyttig og god dokumentasjon av behovet for å satse mer på disse områdene i tiden fremover. RNB gir også løfter om en betydelig satsing på forskning i kommende år, og dette må tolkes slik at regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om å øke Norges forskningsinnsats til gjennomsnittlig OECD-nivå. RNB inneholder derimot ingen signaler om hvordan regjeringen ressursmessig vil følge opp Stortingsmelding nr 27 om høyere utdanning. Forskerforbundet beklager dette, og forventer at dette tas opp i forslag til statsbudsjett for 2002 da forslagene i stortingsmeldingen utvilsomt vil kreve betydelige økte ressurser for å kunne gjennomføres.

OPPTRAPPINGSPLAN FOR Å NÅ OECD-NIVÅ

Offentlig finansiert forskning
Forskerforbundet er svært tilfreds med at RNB inneholder forslag til en konkret opptrappingsplan for økte offentlige forskningsbevilgninger som innebærer at bevilgningene til offentlig finansiert forskning økes med 1 mrd kroner hvert år i perioden 2002-2005. Vi har merket oss at en betydelig del av midlene skal gå direkte til universitetene og høgskolene og støtter en slik prioritering.

Privat finansiert forskning
For å nå gjennomsnittlig OECD-nivå i 2005 forutsetter det en økning i den privatfinansierte forskningen på 6 mrd kr i samme periode. Regjeringen legger opp til at dette skal skje ved en økning av rammene for tilskuddsordningen ”FoU-prosjekter i næringslivets regi” som for andre halvår av 2001 er på 200 mill kr. Forskerforbundet forutsetter at denne bevilgningene vil øke betydelig fra 2002. Videre vil Regjeringen støtte nyskaping og innovasjon i næringslivet gjennom flere programmer i Norges forskningsråd, for eksempel FORNY-programmet. Andre tiltak som også nevnes i RNB, er økt kommersialisering av forskning. Disse forslagene er imidlertid ikke konkretisert nærmere, og Forskerforbundet er sterkt i tvil om dette vil være tilstrekkelig for å øke den privatfinansierte forskningen til 6 mrd i 2005. Forskerforbundet etterlyser derfor også andre tiltak som kan bidra til den nødvendige økningen i næringslivets forskningsinnsats.

Forskerforbundet er for øvrig i tvil om dagens næringsstruktur i Norge gjør det mulig å nå OECD-nivået i 2005 så lenge en forutsetter at 60% av økningen skal komme fra den privatfinansierte forskningen. Forskerforbundet forutsetter derfor at fordelingen mellom offentlig og privat finansiering vurderes løpende, eventuelt at den offentlige finansieringen utgjør mer enn 40% av den totale forskningsinnsatsen.

Fondet for forskning og nyskaping
Forskerforbundet er tilfreds med at det foreslås at fondet for forskning og nyskaping skal være på 15 mrd kr i 2005, men skulle gjerne sett at beløpene for de enkelte år var nærmere konkretisert. Forbundet synes videre det er beklagelig at RNB ikke inneholder forslag om å styrke fondet nå og foreslår derfor å avsette 2,5 mrd kroner til fondet alt i 2001.

REKRUTTERING

Forskerforbundet er glad for at regjeringen både i RNB og langtidsprogrammet er opptatt av rekrutteringssituasjonen innen forskning og høyere utdanning. Forbundet er tilfreds med at det legges opp til en betydelig vekst i antall rekrutteringsstillinger, både stipendiat- og postdoktorstillinger, og regner i den forbindelse med at det her er tale om en økning utover vedtatt opptrappingsplan som tilsier 150 nye stillinger i 2002 og 2003 og 200 nye stillinger i 2004 og 2005. Det er imidlertid behov for flere rekrutteringsstillinger alt i inneværende år, og forbundet foreslår derfor at det opprettes 50 nye rekrutteringsstillinger fra annet halvår 2001.

Forskerforbundet er videre tilfreds med at RNB vektlegger betydningen av god infrastruktur, moderne vitenskapelig utstyr, gode lønns- og arbeidsbetingelser og mer hjelpepersonell for rekruttering til vitenskapelige stillinger, men synes det er meget beklagelig at dette ikke er fulgt opp med forslag om bevilgninger, spesielt til vitenskapelig utstyr. Forskerforbundet foreslår derfor at det avsettes 100 mill kr. til vitenskapelig utstyr i RNB.

KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT

Forskerforbundet har merket seg at det er avsatt omlag 462 mill kr til kompensasjon for merverdiavgift på tjenester, men er usikker på om beløpet er tilstrekkelig.

Når det gjelder praktiseringen av Stortingets vedtak om moms på forskningstjenester, hersker det fortsatt stor uklarhet. Dette gjelder både hvilke former for forskning som omfattes av ordningen, hvordan offentlige oppdragsgivere og forskningsutførende enheter skal forholde seg og konsekvensene for samlet forskningsinnsats. Det er også viktig at ordningen håndteres på en måte som ikke krever store administrative ressurser som i neste omgang må tas fra den forskningsutøvende delen. Forskerforbundet har derfor bedt om at regjeringen snarest avklarer de spørsmålene som gjenstår og sørger for at institusjonene får den nødvendige informasjon og skolering i regelverket.

UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Forskerforbundet er tilfreds med at universitetene får kompensasjon for utgifter til pensjon, feriepenger og arbeidsgiveravgift som følge av overgang til nettobudsjettering.

Forskerforbundet er videre glad for at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet frafaller innsparingskravet som gjelder Norges veterinærhøgskole for inneværende budsjettperiode.

Forskerforbundet har merket seg at det er ingen andre vesentlige endringer i bevilgningene til universiteter og høgskoler med unntak av endringer som skyldes innsparinger i statlige innkjøp, kompensasjon for merverdiavgift og refusjon av sykepenger som berører svært mange kapitler i budsjettet. Forskerforbundet forventer at regjeringen i statsbudsjett for 2002 følger opp med økte ressurser til tiltak i St meld nr. 27.

Forskerforbundet støtter forslaget om å gjennomføre nettobudsjettering ved ytterligere 5-8 institusjoner fra 01.01.2002. Etter forbundets mening vil en innføringsorganisasjon i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kunne bidra til å lette overgangen til nettobudsjettering og vi støtter derfor forslaget.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Gjenpart til:
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Finansdepartementet
Akademikerne