Merverdiavgiftsreformen - utkast til forskrifter, høring

Det vises til brev fra Finansdepartementet av 29.mars 2001, som blant andre er sendt vår hovedsammenslutning Akademikerne som høringsinstans. Forskerforbundet vil gjerne knytte noen kommentarer til den delen av reformen som vedrører forskningstjenester.

Storting og regjering står samlet om å styrke norsk forskningsinnsats de kommende årene. I RNB konkretiseres opptrappingsplanen både mht offentlig og privatfinansiert forskning med sikte på å nå gjennomsnittlig OECDnivå. Vi vil advare mot ordninger som tilsynelatende øker forskningsvolumet uten at midlene går til mer forskning. Vi finner at de økonomiske effektene av momsreformen ikke er utredet i tilstrekkelig grad, og vil støtte forslag om at en slik konsekvensutredning foretas. Prinsipielt burde en slik gjennomgang vært foretatt før vedtak om iverksettelse ble foretatt. Vi kan heller ikke se at den varslede reformen er i samsvar med regjeringens politikk for forenkling i forvaltningen og vektlegging av tjenesteyting fremfor administrasjon.

Forskerforbundet finner at de avgrensinger som foreløpig er trukket mellom tjenester som er avgiftspliktige og de som ikke er det, er så vidt uklare at det vil kunne oppstå betydelige definisjonsproblemer. Det vil derfor være meget uheldig å iverksette reformen før det foreligger nærmere retningslinjer. Det vil også være nødvendig at slike retningslinjer utarbeides i nært samarbeid med både de forskningsutførende instanser og andre sentrale aktører i sektoren, så som fagdepartement(er) og Norges forskningsråd, samt de ansattes organisasjoner. Vi forutsetter at utkast til retningslinjer blir sendt på høring.

Vi vil også understreke at innføring av moms på forskningstjenester ikke må medføre utilsiktet konkurransevridning mellom private og offentlige aktører, eller at driftsituasjonen svekkes ytterligere for de forskningsutførende miljøene.

Forskerforbundet vil samtidig peke på at systemet med å avgiftsbelegge deler av forskningsvirksomheten vil medføre et administrativt merarbeid for en rekke institusjoner som til nå i liten grad har erfaring med denne type regnskapsrutiner, et merarbeid som vil kreve opplæring og gå på bekostning av andre oppgaver. Entydig og relevant informasjon fra Skattedirektoratets side vil derfor være avgjørende for en smidig implementering av ordningen.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Kopi:
Akademikerne
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet