INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2002

Sektoren forskning og høyere utdanning står overfor store utfordringer og omstillinger i kommende år. Det er forventet at den kommende stortingsmeldingen om høyere utdanning vil inneholde en rekke forslag om tiltak for å styrke kvaliteten i undervisning og forskning samt å øke gjennomstrømmingen av studenter. Disse forslagene må følges opp med økte bevilgninger til institusjonene hvis de skal ha den ønskede effekten. Videre krever Stortingets vedtak om at Norges forskningsinnsats skal opp på gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2005, en betydelig økning i forskningsbevilgningene.

Forskerforbundet mener at følgende forslag om økte bevilgninger i statsbudsjettet for 2002 må imøtekommes dersom Stortingets vedtak om økning i forskningsinnsatsen og regjeringens forslag i stortingsmeldingen om høyere utdanning skal kunne oppfylles. Det må fra 2001 iverksettes tiltak som bidrar til at moms på forskning ikke reduserer den samlede forskningsinnsatsen.

OPPSUMMERING AV FORSKERFORBUNDETS FORSLAG

  • Forskerforbundet går inn for at eventuelle reduksjoner i antall studieplasser ikke medfører reduserte bevilgninger, men at pengene beholdes ved universitetene og høgskolene for å styrke studiekvaliteten og forskningsbasert undervisning (programkategori 07.60).
  • Forskerforbundet går inn for at eventuelle forventede besparelser som følge av høyere studentgjennomstrømming, overføres til universitetene og høgskolene og anvendes til kvalitetshevende og målrettede tiltak for å øke studieintensiteten (programkategori 07.60).
  • Forskerforbundet går inn for at omstillingsarbeidet fortsetter i henhold til institusjonenes omstillingsprogram og foreslår å avsette 200 mill kr på kap 281 til omstilling ved universiteter og høgskoler.
  • Forskerforbundet foreslår at forskningsfondet styrkes med 3 mrd kr (kap 286). Andre bevilgninger til forskning økes med 700 mill kr (programkategori 07.60 og 07.70).
  • For å øke den private forskningsinnsatsen foreslår Forskerforbundet å videreføre stimuleringstiltak som bygger på forslag i Hervik-utvalgets innstilling.
  • Forskerforbundet foreslår å opprette 200 nye rekrutteringsstillinger (programkategori 07.60).
  • Forskerforbundet foreslår å bevilge 200 mill kr til vitenskapelig utstyr på kap 281 og kap 285.

HØYERE UTDANNING (programkategori 07.60)

Universiteter og høgskoler er i en svært vanskelig økonomisk situasjon etter år med realnedgang i bevilgningene. For inneværende år ble riktignok bevilgningene til disse institusjonene økt i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, men endte tilslutt bare på linje med bevilgningsnivået for tidligere år. Samtidig står denne sektoren foran store utfordringer og omstillinger, blant annet vil den kommende stortingsmeldingen om høyere utdanning kreve endringer. Meldingen vil sannsynligvis stille økte krav både til kvalitet i forskning og undervisning og til studentgjennomstrømming. Dette krever ressurser. Dagens ressurssituasjon er alt så vanskelig at det ikke er mulig å oppfylle slike krav bare ved omdisponering av eksisterende ressurser; institusjonene må også tilføres "friske" midler. Økt kvalitet og gjennomstrømming krever nye lærings- og evalueringsformer som vil være lærerintensive. Undervisningen må fortsatt være forskningsbasert, og lærerne må ha muligheter for kompetanseheving og faglig og pedagogisk oppdatering. Institusjonene må også ha tilstrekkelige midler til drift, bibliotek og vitenskapelige samlinger.

Forskerforbundet går derfor inn for at eventuelle reduksjoner i antall studieplasser ikke medfører reduserte bevilgninger, men at disse pengene beholdes ved institusjonene for å styrke studiekvaliteten og forskningsbasert undervisning. Dette er for øvrig i tråd med innstillingen fra en samlet Kirke-, utdannings- og forskningskomite til St prp nr 1 for 2001. Eventuelle forventede besparelser som følge av høyere studentgjennomstrømming må også overføres til institusjonene og anvendes til kvalitetshevende og målrettede tiltak for å øke studieintensiteten.

Forskerforbundet går videre inn for at omstillingsarbeidet fortsetter i henhold til institusjonenes omstillingsprogram og foreslår at det avsettes 200 mill kr på kap 281 til omstilling ved universiteter og høgskoler på budsjettet for 2002. Også dette vil være i tråd med innstillingen fra et flertall i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til St prp nr 1 for 2001. Forskerforbundet forutsetter at regjeringen følger opp uttalelsene i innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i budsjettforslaget for 2002.

FORSKNING (programkategori 07.70)

Stortinget vedtok under behandlingen av stortingsmeldingen om forskning vinteren 2000 at Norges samlede forskningsinnsats målt i forhold til BNP i løpet av en femårs periode skulle opp på gjennomsnittlig OECD-nivå. Stortinget vedtok også at det skulle lages en konkret opptrappingsplan for å nå dette nivået. 2001 er første år i denne satsingsperioden. Dessverre er de foreløpige bevilgningene til forskning i 2001 så lave at Norges forskningsinnsats har sakket ytterligere akterut, blant annet i forhold til alle andre nordiske land. Den varslede opptrappingsplanen er heller ikke lagt frem, men Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har bedt om at planen legges frem i RNB.

Hovedtyngden av den økte offentlige forskningsinnsatsen skal komme fra avkastningen av forskningsfondet. Dette medfører at fondet snarest må økes betraktelig. Foreløpig er avkastningen langt fra tilstrekkelig hvis en legger til grunn en lineær økning. Det haster derfor med å få vedtatt en konkret opptrappingsplan for styrking av fondet.

Forskerforbundet foreslår at forskningsfondet styrkes med 3 mrd kr i 2002 (kap 286). Videre bør andre bevilgninger til forskning økes med 700 mill kr. Disse bør bevilges både direkte til universitetene og til Norges forskningsråd som frie grunnforskningsmidler. Avkastningen av fondet må etter forbundets mening både gå til grunnforskning generelt og til forskningsmeldingens prioriterte områder.

Stortingets vedtak om å nå gjennomsnittlig OECD-nivå i løpet av en femårs periode forutsetter at omlag halvparten av den økte forskningsinnsatsen skal komme fra privat næringsliv. For å øke forskningsinnsatsen i privat sektor foreslår derfor Forskerforbundet å videreføre stimuleringstiltak som bygger på forslag i Hervik-utvalgets innstilling.

Vi vil i den sammenheng nevne at det fortsatt hersker stor uklarhet om praktiseringen av Stortingets vedtak om moms på forskningstjenester. Dette gjelder både hvilke former for forskning som omfattes av ordningen, og hvordan offentlige oppdragsgivere og forskningsutførende enheter skal forholde seg. Det er avgjørende at innføringen av moms ikke fører til reduksjon i den samlede forskningsinnsatsen. Merutgifter må derfor kompenseres i form av refusjoner eller tilsvarende for offentlige virksomheter som ikke kan utgiftsføre disse. Det er også avgjørende at ordningen kan håndteres på en måte som ikke krever store administrative ressurser som i neste omgang må tas fra den forskningsutøvende delen. Forbundet ber derfor om at regjeringen snarest avklarer de spørsmål som gjenstår og skolerer institusjonene i regelverket.

REKRUTTERING (programkategori 07.60)

Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger. I henhold til denne skal det opprettes 150 nye rekrutteringsstillinger i 2002. Samtidig viser beregninger blant annet fra NIFU at dersom en skal ha muligheter for å nå OECD-nivået innen fem år, er behovet for nye rekrutteringstillinger betydelig større. Forskerforbundet støtter NIFUs anslag over behovet for rekrutteringsstillinger, men innser at institusjonenes muligheter for veiledning og oppfølging av stipendiater er begrenset, og foreslår derfor en mindre økning i antall nye stillinger i forhold til vedtatt opptrappingsplan. Forskerforbundet foreslår at det opprettes i alt 200 nye rekrutteringsstillinger (stipendiat- og post doktorstillinger) i 2002.

Samtidig vil forbundet peke på behovet for tiltak som kan bidra til at de beste kandidatene velger å satse på en forskerkarriere. Tall fra Forskerforbundets egen rekrutteringsundersøkelse viser at antall kvalifiserte søkere til vitenskapelige stillinger inkludert rekrutteringsstillinger innen forskning og høyere utdanning i snitt er så lavt at det er ingen reell konkurranse om stillingene. Viktige tiltak for å bedre rekrutteringen er bedre lønns- og arbeidsvilkår i form av høyere lønn, flere driftsmidler, avansert vitenskapelig utstyr og reisemidler. Det er også behov for frie rekrutteringsstillinger som ikke er øremerket for strategiske fagområder.

VITENSKAPELIG UTSTYR (programkategori 07.60 og 07.70)

Utstyrssituasjonen har i en rekke år vært preget av minimale bevilgninger. Verken over institusjonenes budsjetter, kap. 281 - Felleskapitlet eller over Norges forskningsråds budsjett er det de siste årene kommet tilstrekkelig midler til å dekke det årlige utstyrsbehovet, langt mindre til å dekke det akkumulerte etterslepet, anslått i 1997 til 700 mill kr. Både universitetene, forskningsinstituttene og høgskolene har store udekkede behov for nytt utstyr. Dette skyldes at utskiftingsbehovet er stort og at flere fag er avhengig av avansert teknologisk utstyr. Levetiden for vitenskapelig utstyr er kort, og fornyelsestakten må økes dersom institusjonene skal kunne utføre forskning på internasjonalt nivå. Institusjonene trenger også moderne vitenskapelig utstyr for at undervisningen skal holde høy kvalitet og for at studentene skal få en utdanning som er på et høyt nivå. Dette er vist både av departementet i tidligere budsjettproposisjoner og omtalt i forskningsmeldingen. Forskerforbundet foreslår derfor at det avsettes 200 mill kr til vitenskapelig utstyr på kap 281 og kap 285 i budsjettforslaget for 2002. Beløpet skal dekke både behovet for nytt utstyr og bidra til å dekke inn deler av det akkumulerte behovet.

Med vennlig hilsen
NORSK FORSKERFORBUND

Kolbjørn Hagen
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til:
Statsministerens kontor
Finansdepartementet
Akademikerne
Norges forskningsråd
Universitets- og høgskolerådet