HØRINGSNOTAT - NOU 2000:7 NY GIV FOR NYSKAPING

Det vises til NOU 2000:7 "Ny giv for nyskaping - vurdering av tiltak for økt FoU i næringslivet", fra Nærings- og handelsdepartementet.

1. Generelle kommentarer

Norsk forskerforbund har i en rekke år arbeidet for å styrke Norges samlede forskningsinnsats slik at den kommer opp på gjennomsnittlig OECD-nivå. Forskerforbundet er derfor tilfreds med at innstillingen fra Hervik-utvalget som har vurdert stimuleringstiltak for økt forskningsinnsats i næringslivet, nå er kommet.

I innstillingen fra Hervik-utvalget er det foreslått stimuleringstiltak for å styrke både den privatfinansierte forskning og nyskaping og entreprenørskap i næringslivet. Utvalget selv mener at de foreslåtte tiltakene vil være tilstrekkelige til å gi den private forskningsinnsatsen det nødvendige løft.

Forskerforbundet er i utgangspunktet tilfreds med de foreliggende forslagene og støtter disse. Forbundet synes imidlertid det er vanskelig å vurdere hvilken samlet virkning de foreslåtte stimuleringstiltakene vil ha, og er tvilende til om tiltakene er tilstrekkelige. Forbundet er heller ikke overbevist om det er mulig, gitt Norges nåværnede næringsstruktur, å øke næringslivets forskningsinnsats til nødvendig nivå. Hvis dette ikke er mulig, må staten være beredt til å finansiere en større andel for å kompensere den manglende private innsatsen, slik at OECD-snittet kan nås.

2. Kommentarer til utvalgets forslag

Utvalgets forslag kan deles i tre; Tiltak for å styrke privatfinansiert forskning i næringslivet, tiltak for å styrke nyskaping og entreprenørskap og tiltak for å styrke forskerrekrutteringen og rekrutteringen til universiteter og høgskoler spesielt.

Tiltak for å styrke den privatfinansierte forskningen i næringslivet
Forskerforbundet gir sin tilslutning til forslaget om å opprette et generelt virkende stimuleringstiltak basert på objektive kriterier åpent for alle bedrifter. Ordningen innebærer at en bedrift er garantert en statlig finansiering på 25% av kostnadene for nærmere definerte FoU-prosjekter innen for en årlig ramme på 4 millioner kroner per prosjekt.

Forbundet er særlig tilfreds med at forslaget tar sikte på å styrke samarbeidet mellom universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter ved at slike samarbeidsprosjekter får en utvidet ramme på inntil 8 millioner kroner årlig per prosjekt. Ordningen kan også benyttes til tilskudd til bransjeforskning og til utvekslingsordninger mellom bedrifter og universiteter og høgskoler.

Stimuleringstilskuddene ses i sammenheng med omfanget av skatteinnbetaling. Det må klarlegges hvordan provenytapet som følger av tap i skatteinntekter, skal fremkomme i offisiell statistikk over private og offentlige forskningsutgifter.

Det er viktig at ordningen ikke svekker statens innsats med hensyn til direkte forskningsbevilgninger. Det er viktig at den generelt virkende ordningen bidrar til å iverksette nye forskningsprosjekter i bedrifter/virksomheter som i dag ikke er sterkt involvert i forskning. Ordningen må derfor, om den blir vedtatt, gjøres kjent ovenfor små og mellomstore bedrifter. Ordningen må også innrettes mot å frembringe nye prosjekter i virksomheter som allerede er engasjert i forskning og ikke bare medføre besparelser i løpende FoU-tiltak.

Forskerforbundet gir videre sin tilslutning til forslaget om at tilskudd til brukerstyrt forskning og strategisk forskning økes gradvis gjennom en opptrappingsplan på til sammen en størrelsesorden 500 mill. kr.

Tiltak for å styrke nyskaping og entreprenørskap
Forskerforbundet gir sin støtte til utvalgets forslag om å utvide rammene for SNDs landsdekkende risikolån på kort sikt med 200 mill kroner. Forbundet støtter også forslaget om å øke SNDs utviklingstilskudd og tilskuddet til FORNY-programmet.

Utvalget foreslår videre at det arbeides videre med en ordning med tilbakebetaling for den skattemessige virkningen av underskudd som ikke blir benyttet, kombinert med rente på fremføring av underskudd. Forbundet har ingen innvendinger til dette.

Grunnforskning, forskerutdanning og rekruttering
Forskerforbundet er meget tilfreds med at Hervik-utvalget i innstillingen vektlegger den betydning universitets- og høgskolesystemet har for norske innovasjonssystemer og ser nødvendigheten av en betydelig økning i antall rekrutteringsstillinger. Dette er nødvendig for at behovet for forskere til både universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og næringslivet skal kunne dekkes. Forbundet gir derfor sin tilslutning til at det iverksettes tiltak som kan gjøre stillinger innen universitets- og høgskolesektoren mer attraktive og gjøre den forventede økonomiske avkastningen ved slike stillinger tilfredsstillende. Dette kan blant annet oppnås ved konkurransedyktig lønnsnivå, bruk av andre økonomiske motivasjonsfaktorer, tilfredsstillende arbeidsvilkår med moderne vitenskapelig utstyr og bibliotek- og dokumentasjonstjenester og styrking av forskerrekrutteringen.

3. Kommentarer til forslaget om en generelt virkende ordning

Hervik-utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder forankring av den generelt virkende ordningen. Flertallet går inn for å utforme ordningen som et fradrag i betalbar skatt, mens mindretallet foreslår at den utformes som en tilskuddsordning og lovfestes i en egen lov. Forskerforbundet er opptatt av at ordningen bør være stabil over tid slik at den får størst mulig virkning. Forbundet tror dette kan oppnås ved flertallets forslag og støtter derfor dette. Dersom en skulle velge å gå inn for mindretallets forslag, mener forbundet det er nødvendig å lovfeste ordningen.

De foreslåtte stimuleringstiltakene vil være av stor betydning for Norges muligheter for å bringe forskningsinnsatsen opp på gjennomsnittlig OECD-nivå i løpet av neste femårsperiode. Det haster derfor å iverksette tiltakene, og Forskerforbundet vil sterkt anmode Nærings- og handelsdepartementet om å fremme saken for Stortinget til høsten

Forskerforbundet har ellers ingen andre kommentarer til selve innstillingen.

 

Kopi til:
Akademikerne
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Norges forskningsråd