HØRINGSNOTAT - NOU 2000:5 MELLOM BARKEN OG VEDEN

Det vises til brev fra Akademikerne vedrørende NOU 2000:5 - Mellom barken og veden fra Berg-utvalget som Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har sendt på høring.

Berg-utvalget omhandler utdanninger på mellomnivået. De fleste utdanningene gir yrkeskompetanse, mens noen tar mer sikte på å gi elevene personlig utvikling og modning. Det er et betydelig behov i samfunnet for yrkesutdanninger som verken er høyere utdanning eller videregående opplæring, og Forskerforbundet synes det er viktig å utvikle utdanningene både innholdsmessig og kvalitetsmessig slik at de kan dekke behovet for fagutdannet personell på disse områdene. Forbundet er videre opptatt av at disse utdanningene gjøres så attraktive at de blir reelle utdanningsalternativer for elever som har fullført videregående opplæring.

Forskerforbundet synes at Berg-utvalget i sin innstilling fremmer mange forslag som vil bidra til å utvikle utdanningene på mellomnivå i riktig retning. På enkelte punkter kan imidlertid ikke forbundet slutte seg til innstillingen. Forbundet har derfor følgende kommentarer til innstillingen.

Kapittel 4 - Behovet for utdanning på mellomnivået

Forskerforbundet er enig med utvalget i at utdanningene på mellomnivå skal være et selvstendig alternativ til høyere utdanning, og at disse utdanningene ikke skal være en forutsetning for å bli tatt opp til høyere utdanning. Forskerforbundet er derimot ikke enig med utvalget i at utdanninger på mellomnivå skal ha som siktemål å være forskoler for høyere utdanning for slik å gi elever bedre muligheter til opptak til høyere utdanning. Hvis enkelte fagområder innen høyere utdanning har behov for forkurs, bør disse enten legges til videregående opplæring eller integreres i høyere utdanning. Hvis utdanningene på mellomnivået hvis primære siktemål er å gi yrkeskompetanse, blir forskoler, vil disse etter hvert bli en forutsetning for opptak til høyere utdanning, noe både utvalget og forbundet går mot.

Forskerforbundet ser på utdanningene på mellomnivå som primært yrkesutdanninger som har et annet siktemål enn høyere utdanning og ikke som første trinn i en høyere utdanning. Forskerforbundet er derfor ikke enig i at det legges opp til en så utstrakt samordning mellom utdanningene på mellomnivå og høyere utdanning at avkorting og godskriving i forhold til høyere utdanning blir mulig på generell basis. En slik samordning kan også medføre at utdanningene på mellomnivået vris i retning av høyere utdanning og dermed mister yrkeskomponenten.

Forbundet er derimot ikke negativ til at enkeltsøkere etter individuell vurdering får avkorting eller godskriving på grunnlag av vurdering av realkompetanse hvor utdanning på mellomnivå selvsagt kan inngå.

Kapittel 5 - Kriterier for opplæringstilbud på mellomnivået

Når det gjelder forslagene til kriterier for godkjenning av utdanninger på mellomnivået, er Forskerforbundet ikke enig i at utdanningen skal være bygget opp slik at den kan vurderes i forhold til høyere utdanning, og forbundet er heller ikke enig i at utdanninger på mellomnivå og høyere utdanning skal betraktes som et helhetlig system for realkompetanse (se også forbundets kommentar til kap. 4).

Kapittel 6 - Det offentliges ansvar

Forskerforbundet ser at ved å gi staten ved Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet et overordnet ansvar for utdanninger på mellomnivå, kan en sikre samordning og styring. Dette kan være nødvendig i en første etableringsfase, men forbundet vil likevel påpeke at dette på mange måter står i motsetning til dagens utvikling innen høyere utdanning med større fristilling fra staten.

Forskerforbundet kan derimot ikke se noen grunn til verken å opprette et nasjonalt overordnet fagråd eller fagråd for den enkelte utdanning. Forskerforbundet mener at departementet og den enkelte utdanning bør ha ansvaret for kvalitetssikring og videre utvikling av utdanningene blant annet gjennom den godkjenningsordning som utvalget foreslår. Forbundet er redd for at den foreslåtte rådsstrukturen kan bli både tungrodd, ressurskrevende og byråkratisk. Forbundet vil også peke på at innen høyere utdanning har en for flere år siden forlatt en tilsvarende rådsstruktur.

Det er videre foreslått et system med rammeplaner for å sikre samordning og kontroll. Erfaringer fra høyere utdanning viser at rammeplaner kan hindre ønsket fleksibilitet og frihet i organisering av utdanningstilbud, og forbundet går derfor mot forslaget.

Når det gjelder utvalgets syn på at utdanningstilbudene ikke skal være blindgater, men skal inngå i en realkompetansetenkning, vises det til forbundets kommentar under kap. 4 og 5.

Kapittel 8 - Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget fra utvalget medfører at utdanninger som i dag er private med eller uten statstilskudd, overføres til Kirke-, og utdannings- og forskningsdepartementet og sikres statlige bevilgninger. Selv om en rekke av disse utdanningene i dag mottar statstilskudd, vil det likevel påløpe økte kostnader. Disse kostnadene må etter Forskerforbundets mening dekkes ved tilførsel av "friske" midler og ikke ved omdisponeringer fra andre kapitler på departementets budsjett.

Forskerforbundet har ingen kommentarer til utvalgets andre forslag.

 

Gjenpart til:
Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet