ST. PRP. NR. 1 (1999-2000) - FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR ÅR 2000

Forslaget til statsbudsjett for år 2000 viser en nominell vekst i budsjettene for forskning og høyere utdanning uten at det representerer noen nivåheving mht andel av landets BNP. Økningen i forskningsbevilgningene skyldes først og fremst opprettelsen av Fondet for forskning og nyskapning og vekst i EU-kontingenten. Bevilgningene til høyere utdanning representerer ingen realvekst sammenlignet med tidligere budsjett.

Selv om veksten i forskningsbevilgningene kan ses på som første skritt i retning av OECD-snittet, kreves det en helt annen økning i bevilgningene dersom OECD-snittet skal nås i løpet av en periode på fem år slik Forskningsmeldingen legger opp til. Forskerforbundet finner det beklagelig at regjeringen ikke følger opp meldingen gjennom en mer betydelig vekst i forskningsbevilgningene allerede fra kommende år.

Programkategori 07.60 - Høyere utdanning

Regjeringen foreslår å bruke nesten 15,2 milliarder kroner på høyere utdanning neste år. Dette gir en nominell vekst på 6.4%, men korrigert for økte inntjeningskrav, lønns- og prisvekst, nye studieplasser og andre budsjettekniske endringer gir dette en realnedgang. Dette er svært alvorlig fordi de høyere utdanningsinstitusjonene i flere år på rad har hatt realnedgang i sine driftsbevilgninger. Dette rammer både forskningen, og særlig grunnforskningen, ved institusjonene, institusjonenes arbeid med å heve kvaliteten i undervisning og forskning og institusjonenes muligheter for omstilling.

De høyere utdanningsinstitusjonene står foran store utfordringer når det gjelder omstilling. I budsjettforslaget legges det opp til en netto reduksjon i antall studieplasser på nærmere 1750. Dette rammer særlig universitetenes allmenfakulteter. Reduksjonen i antall studieplasser gis ikke full budsjettvirkning. Dette er ment å gi institusjonene tid til omstilling og muligheter for å sikre større grad av stabilitet i rammebetingelsene, blant annet for å ivareta forskningsoppgavene. Forskerforbundet kan imidlertid ikke se at forslaget er tilstrekkelig. Dette må også ses i sammenheng med at bevilgningen til forskningsformål over KUFs budsjett til Norges forskningsråd viser realnedgang. Forbundet har også merket seg at det bare er foreslått avsatt 20 mill. kr til omstillingstiltak over kap. 281 mot 35 mill. kr i 1999.

Når det gjelder høgskolene, har Hervik-utvalgets innstilling om økonomien i de statlige høgskolene ikke fått konsekvenser for budsjettforslaget. Regjeringen varsler imidlertid at innstillingen skal følges opp i form av ytterligere analysearbeid. Kunsthøgskolene har ikke fått videreført ekstrabevilgningen på 3 mill kr som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett i 1999.

På bakgrunn av dette mener Forskerforbundet det er viktig å styrke de høyere utdanningsinstitusjonenes driftsbevilgninger (post 01) og foreslår å øke disse bevilgningene med 150 mill kr.

Forskerforbundet finner det dessuten svært beklagelig at det ikke er foreslått igangsetting av nybygg. Listen over foreslåtte bygg i budsjettproposisjonen er lang og viser tydelig behovet.

Programkategori 07.60 - Rekruttering

Forskningsmeldingen erkjenner at rekrutteringssituasjonen innen forskning og høyere utdanning er vanskelig og i enkelte fag til dels prekær. Rapporter fra NIFU og uttalelser fra institusjonene, Vitenskapsakademiet og Forskningsrådet dokumenterer det samme. Regjeringen er både i forskningsmeldingen og i budsjettforslaget opptatt av rekrutteringssituasjonen og omtaler både behovet for flere nye rekrutteringsstillinger, bedre arbeidsbetingelser samt bruk av lønnssystemet for å rekruttere og beholde de best kvalifiserte i sektoren. Det er derfor både overraskende og beklagelig at regjeringen ikke følger opp sine egne vurderinger med forslag om nye rekrutteringsstillinger (stipendiatstillinger og post doktorstillinger) ved universiteter og statlige høgskoler, men nøyer seg med å opprette 10 stipendiatstillinger ved private høgskoler. Svake grunnbevilgninger til de høyere utdanningsinstitusjonene gjør det også umulig å omdisponere midler internt til nye rekrutteringsstillinger.

En skjev aldersfordeling ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter fører til et betydelig erstatningsbehov som gjør at etterspørselen etter nye rekrutteringsstillinger vil bli langt høyere enn anslaget i forskningsmeldingen på 150 hvert år i en fem års periode. Samtidig er kompetanseutviklingen i samfunnet slik at det er behov for ansatte med doktorgrad innen industri, næringslivets laboratorier og offentlig forvaltning. Forskerforbundet vil derfor understreke at det haster med å starte opptrappingen av antall rekrutteringsstillinger allerede neste år og deretter øke antallet gradvis. Institusjonene må stimuleres til å legge til rette for en betydelig økning gjennom tilstrekkelige ressurser til veiledning og gode arbeidsbetingelser. Forskerforbundet foreslår at det opprettes 150 nye rekrutteringsstillinger i år 2000.

Programkategori 07.60 og 07.70 - Vitenskapelig utstyr

Utstyrssituasjonen har i en rekke år vært preget av minimale bevilgninger. Det foreliggende budsjettforslaget endrer ikke på dette. Bevilgningene direkte til institusjonene er redusert i forhold til fjorårets bevilgninger når det korrigeres for tildeling i forbindelse med nybygg. Det er ikke vekst i bevilgningene over kap 281 eller over Forskningsrådets budsjett der det er foreslått avsatt 35 mill kr.

Både universitetene, forskningsinstituttene og etter hvert også høgskolene har store udekkede behov for nytt utstyr. Dette skyldes at utskiftingsbehovet er stort, og at flere fag er avhengig av teknologisk utstyr. Levetiden for vitenskapelig utstyr er kort, og den teknologiske utviklingen går svært raskt slik at institusjonene må ha avansert utstyr for å kunne drive forskning på internasjonalt nivå. Institusjonene trenger også moderne vitenskapelig utstyr for at undervisningen skal holde høy kvalitet, og for at studentene skal få en utdanning som er på et anerkjent og internasjonalt nivå. Dette er vist både av departementet i tidligere budsjettproposisjoner og av regjeringen i forskningsmeldingen (jf. blant annet Forskningsrådets gjennomgang som dokumenterte et behov på 600 mill. kroner). Forskerforbundet beklager at regjeringen ikke følger opp forskningsmeldingen på dette punktet. Vi foreslår at det avsettes i alt 100 mill kr til vitenskapelig utstyr over Forskningsrådets budsjett.

Programkategori 07.70 - Forskning

Regjeringen foreslår å bruke vel 9,8 milliarder kr på forskning neste år korrigert for bruttobudsjettering. Dette gir en nominell vekst på 650 mill. kr. eller vel 7 %. Bevilgninger til Forskningsrådet fra Olje- og energidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet viser en nominell økning og til dels også realvekst. Det ingen økning i bevilgningene fra Fiskeridepartementet hvis en ser bort fra bevilgningene til nytt forskningsfartøy som var nødvendig, men i realiteten er en ren vedlikeholdskostnad.

Bevilgningene over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjett til Forskningsrådet viser en nominell vekst på bare 1.5%, noe som gir realnedgang. Denne realnedgangen vil ramme både grunnforskning, forskerrekruttering og vitenskapelig utstyr, og realnedgangen gjør situasjonen meget vanskelig for grunnforskningen siden de direkte bevilgningene til institusjonene samtidig også er redusert. Forskerforbundet mener det er viktig å styrke grunnforskningen og støtter i den forbindelse forskningsmeldingen som vektlegger grunnforskning, forskerrekruttering, vitenskapelig utstyr og kvalitet. Det vises til at vi foreslår å øke de direkte grunnbevilgningene til de høyere utdanningsinstitusjonene.

Forskningsfondet (Fondet for forskning og nyskapning)

Det er i budsjettproposisjonen lagt opp til at avkastningen på 90 mill. kr fra forskningsfondet skal kanaliseres gjennom Forskningsrådet, innen rammer fastsatt av Storting og regjering. Det er spesielt understreket at fondet skal bidra til å styrke langsiktig, grunnleggende forskning og kvalitetsfremmende tiltak. Forskerforbundet ser på fondet som et avgjørende redskap for å nå mange av de ambisiøse målene som nå er lagt for norsk forskning. Forutsetningen er imidlertid at avkastningen av fondet brukes målrettet. Vi vil advare mot at avkastningen fra fondet brukes som erstatning for ordinære forskningsbevilgninger.

Regjeringen har varslet at den legger opp til å øke fondet med 1 milliard kr i løpet av kommende år. Forskerforbundet mener denne økningen er for svak, og foreslår en raskere opptrapping. Vi foreslår at fondet tilføres minst 2 milliarder kr kommende år og trappes opp videre i 2001 basert på en forpliktende opptrappingsplan. Forbundet ber Finanskomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen bidra til at Stortinget fatter et forpliktende vedtak på dette området.

Forskerforbundet vil på bakgrunn av det ovenstående fremme forslag om følgende tillegg til budsjettforslaget for år 2000:

  • Driftsbevilgningene til de høyere utdanningsinstitusjonene økes med 150 mill kr (kap. 260-265, kap. 268-269, kap. 273-274, kap. 278-9).
  • Det opprettes 150 nye rekrutteringsstillinger ved universiteter og høgskoler (kap 260-265, kap. 268-269, kap. 273-274, kap. 278-279).
  • Det bevilges ytterligere 100 mill kr til vitenskapelig utstyr (kap. 285).
  • Forskerforbundet foreslår å øke forskningsfondet med minst 2 milliard kr i løpet av kommende år og ber komiteene bidra til at Stortinget fatter et forpliktende vedtak om en videre opptrappingsplan på dette området.

Forskerforbundet vil anmode om et møte med representanter for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og eventuelt Finanskomiteen for å fremlegge og utdype forslagene over.

Kopi:
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Norges forskningsråd
Universitetsrådet
Høgskolerådet