Forskerforbundets innspill til forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

Forskerforbundet sender med dette sine synspunkter på innretning av ny forskrift, som skal regulere statens tilskudd til kulturhistoriske kirkebygg.

Forskerforbundet organiserer blant andre ansatte innen arkiv, bibliotek, museum, forskningsinstitutter og kulturminneforvaltning. Våre medlemmer i kultursektoren arbeider som arkeologer, konservatorer, kuratorer, arkivarer, historikere, formidlere, rådgivere med mere. De representerer kunnskapsarbeidere på flere fagfelt innen ulike arbeidsområder, som berøres av forskriften.

Forskerforbundet er positive til den nye ordningen som skal sikre den kirkelige kulturarven, som er en viktig del av norsk kulturarv. Vi er særlig opptatt av at det tenkes og arbeides med kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i et overordnet og helhetlig perspektiv. Forskerforbundet er derfor særlig opptatt av at forskriften favner det helhetlige kulturmiljøet som kirken er en del av. Dette omfatter de automatisk fredede arkeologiske kulturminnene som ofte finnes under og rundt et kirkebygg. Det er viktig at forskriften om tilskudd også dekker kostnader til utgravinger, registreringsarbeid, overvåking og sikring av slike kulturminner, dersom disse blir berørt av sikringstiltak på kirkebygg. Forskerforbundet vil understreke at arkeologiske kulturminner må omfattes av alle innsatsområdene som beskrives i høringsbrevet, ikke bare bevaring, men også kunnskap og kompetanse, opplevelse og formidling. Dette er i tråd med regjeringens beslutning om en bred tilnærming i satsingen på bevaring av kulturhistoriske kirkebygg.

Det er viktig at forskriften ivaretar kunnskapsbasert forvaltning i alle ledd. Midlene må også benyttes på en måte som ivaretar de ansattes arbeidsvilkår. Vi vet mange ansatte ofte står i en presset arbeidssituasjon på grunn av knapphet på midler. Forskerforbundet er opptatt av at kunnskapsarbeidere i alle ledd skal ha gode arbeidsvilkår. Forskerforbundet er derfor bekymret for en utvikling der bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg ikke fullt ut tar høyde for det merarbeidet som pålegges allerede pressede fagmiljøer i regionalforvaltning, museum og hos Riksantikvaren. Videre er det viktig at fordeling av midler og ressurser innenfor bevaringsstrategien evalueres og utvikles for å sikre at erfaringer med ordningene tas med i det videre arbeidet. Det er viktig for å sikre kunnskap på feltet og gode arbeidsforhold i alle ledd.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Generalsekretær

Saksbehandler: Kari Folkenborg
+47 414 46 596 | kari.folkenborg@forskerforbundet.no