NOU 2022:17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Forskerforbundet viser til forslag fra opptaksutvalget om endringer i modellen for opptak til universitetet og høyskoler (jfr. NOU 2022:17) og oversender med dette vårt innspill.

Forskerforbundet er opptatt av at opptakssystemet forstås i en nasjonal kontekst og sees i sammenheng med grunnleggende verdier og målsettinger for høyere utdanning. Sterk offentlig finansiering og gratisprinsippet skal bidra til å sikre like muligheter, fremme likestilling og mangfold og et godt tilgjengelig utdanningstilbud. Så langt Forskerforbundet kan se, rokker ikke utvalgets forslag ved disse grunnleggende prinsippene. Det er forbundet positive til.

Forskerforbundet har innspill til utvalgets vurderinger om generell studiekompetanse samt forslaget om innføring av en opptaksprøvekvote. Generelt ser Forskerforbundet det som avgjørende viktig at man ved eventuelle endringer, får på plass gode overgangsordninger og at opptakskrav- og kriterier er gjort kjent i god tid for kommende søkere.

Generell studiekompetanse som hovedprinsipp

Det er videre viktig at de som får opptak til høyere utdanning ved universiteter og høyskoler, er tilstrekkelig studieforberedt. Forskerforbundet mener ordningen med opptak basert på generell studiekompetanse ivaretar dette godt. Det er i tillegg oversiktlig for søkerne og håndterbart for opptakssystemet. Forskerforbundet  støtter derfor utvalget i at denne ordningen må bestå som hovedprinsipp. I tillegg bør det fortsatt være mulig å stille spesifikke krav til forkunnskaper ved opptak til enkelte studieprogram. Vurderinger av hva som er nødvendige forkunnskaper gjøres i fagmiljøene og er i studentenes interesse fordi det styrker deres mulighet til å lykkes med sine studier.

Kvalifisering til høyere utdanning skjer i hovedsak gjennom studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring, mens en mindre andel får tilbud om studieplass på andre grunnlag. Forskerforbundet mener det er viktig at det finnes flere veier inn til høyere utdanning og støtter utvalget i at det fortsatt skal være mulig å få unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Både Y-vei og muligheten for opptak på grunnlag av realkompetanse må videreføres. Et nytt system må sikre at vurderinger av realkompetanse blir best mulig og gjøres i samråd med de aktuelle utdanningene.  

Om karakterkvote og opptaksprøvekvote

Utvalget foreslår å dele opptakssystemet inn i en karakterkvote og en opptaksprøvekvote. Karakterkvoten skal fortsatt være hovedveien inn i høyere utdanning og innebærer at søkerne rangeres på bakgrunn av karakterer fra videregående opplæring. Opptaksprøvekvoten innebærer at søkerne i tillegg tar en standardisert test. Med det kan søkerne få en mulighet til å forbedre sin rangeringsposisjon. Opptaksprøvekvoten erstatter ordningen med å forbedre karakterer fra videregående opplæring og samle alders- og tilleggspoeng i påvente av å komme inn i ordinær kvote.

Forskerforbundet ser at det er ønskelig å dempe karakterpresset i videregående opplæring og er i prinsippet positive til endringer som kan bidra til dette. Fordelen med dagens system med karakterbasert opptak og tilleggspoeng gjennom Samordna opptak, er at det er noenlunde forutsigbart og transparent for søkerne. I tillegg er det lite ressurskrevende for universitetene og høyskolene. Standardiserte og felles opptaksprøver for alle gjennom Samordna opptak vil være det samme. Dersom man heller vil benytte mer målrettede og fagspesifikke opptaksprøver, vil det være mer ressurskrevende og muligens også mindre forutsigbart og transparent for søkerne. Både opptaksprøver og intervjuer kan bidra til mer motiverte og forberedte studenter, men er mer ressurskrevende og vil innebære et merarbeid for ansatte i sektoren. Forskerforbundet har erfart at sektoren stadig pålegges nye oppgaver uten at merkostnadene ved disse følges opp med tilstrekkelige ressurser. Pålegg om enda flere oppgaver uten økonomisk inndekning i en sektor der de ansatte allerede arbeider langt ut over normal arbeidsdag, vil gå på bekostning av kvaliteten i forskning og undervisning. Forskerforbundet kan derfor ikke uten videre støtte forslagene om slike alternative opptaksformer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Generalsekretær