Oppfordring: korttidsfravær før 1. juli 2023 må også gi forlengelse

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) og Forskerforbundet oppfordrer NMBU om å gi forlengelse for korttidsfravær før 1. juli i år. 

Vi er kjent med at NMBU skal behandle spørsmålet om hvorvidt korttidsfravær før 1. juli skal gi forlengelse av stipendiat- og postdoktorperioden torsdag 14. desember. 

Forskriftsendringen 1. juli innebar som kjent at regelen om at fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må utgjøre minst to sammenhengende uker, ble opphevet. Alt gyldig korttidsfravær som kan dokumenteres skal heretter gi forlengelse. 

Formålet med ansettelse som stipendiat er å gjennomføre en forskerutdanning. Da er det viktig at korttidsfravær ikke spiser opp deler av ansettelsesperioden. Det rammer den enkelte, men er også uheldig for universitetet og det norske samfunnet. Norge risikerer i verste fall å miste forskertalenter dersom det ikke er mulig å kombinere familieliv med forskningen. 

Forskriftsendringen forbedrer situasjonen for ansatte som har flere korttidsfravær som følge av omsorgsoppgaver og sykdom mv. Manglende forlengelse for korttidsfravær er også årsak til uhelse og press fordi redusert ansettelsesperiode er en stor ekstrabelastning. Forskriftsendringen er derfor av stor betydning for den enkelte og vil forbedre gjennomføringsgraden. Det er svært positivt at flere universiteter allerede gir forlengelse for korttidsfravær før 1. juli. Dette er en investering i kompetanse som vi ikke har råd til å la være. 

Forskerforbundet og SiN minner om at bakgrunnen for forskriftsendringen er at kravet til 14 dagers sammenhengende fravær kan være i strid med likestillings- og diskrimineringslovens regler om usaklig forskjellsbehandling. Universiteter som velger å ikke gi forlengelse for korttidsfravær før 1. juli vil måtte påregne å bli klaget inn for diskrimineringsnemnda. 

SiN og Forskerforbundet oppfordrer derfor NMBU og alle andre som ansetter stipendiater og postdoktorer om å gi forlengelse for korttidsfravær også før 1. juli 2023. NMBU kan ikke være bekjent av å være dårligst i klassen her. Dette er en liten utgift for virksomheten, men vil ha stor betydning for de det gjelder.

Med vennlig hilsen

Guro Elisabeth Lind
Leder Forskerforbundet

Ole Kristian Dyskeland
Leder SiN


Kopi: 
-   Kunnskapsdepartementet
-   Universitets- og høyskolerådet