Høringssvar til forslag om endring i skikkethetsforskriften

Forskerforbundet takker for muligheten til å komme med innspill til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Forslag om nye utdanninger i skikkethetsforskriften §1

Forskerforbundets kommentar knytter seg til forslaget om å inkludere bachelorløpene innen ernæring i forskriften.

Forskerforbundet er positive til at skikkethetsvurderingen utvides til å inkludere bachelorløpene innen ernæring ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø, der kandidatene etter fullført 5-årig studieløp vil kvalifisere til autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Det finnes en rekke ulike utdanningsløp som omfatter ernæring, men det er kun utdanningsløpene til klinisk ernæringsfysiolog som leder til autorisasjon som helsepersonell og derav har et behov for skikkethetsvurdering.  Ordlyden, slik den er foreslått endret i Skikkethetsforskriften § 1, punkt 10 blir derfor misvisende. Den kan tolkes som at alle bachelorutdanninger innen ernæring skal skikkethetsvurderes.

Forskerforbundets fagpolitiske forening for kliniske ernæringsfysiologer (KEFF) har vært i dialog med de ulike utdanningsinstitusjonene som utdanner kliniske ernæringsfysiologer, med tanke på en mer presis formulering. Forskerforbundet vil derfor, på bakgrunn av dette, foreslå at ordlyden i § 1, punkt 10 «Klinisk ernæringsfysiolog, bachelor i ernæring» endres til:

«Klinisk ernæringsfysiolog (femårig integrert master og todelt studieløp organisert som bachelor- og mastergrad, som leder til autorisasjon).»

Kriterier for skikkethetsvurderingen § 2 og §§ 3-5

Forskerforbundet støtter departementets forslag om å samle vurderingskriteriene for skikkethet i en felles bestemmelse, slik at grunnvilkåret (dagens § 2) blir første ledd og de mer spesifikke kriteriene for de ulike utdanningene (dagens §§ 3-5) utgjør påfølgende ledd. Forskerforbundet har ingen preferanser med hensyn til de to ulike alternativene til selve utforming av reguleringen som departementet legger fram.

Øvrige forslag

Forskerforbundet har ingen kommentarer til de øvrige forslagene til endringer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Generalsekretær