Gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjennomfører prosjektet «Gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen» under ledelse av John-Arne Røttingen. Forskerforbundet og våre lokallag ved underliggende etater som er berørt av prosjektet har deltatt på informasjonsmøter i regi av HOD, og sendt skriftlige innspill til prosessen. Det er positivt at vi er blitt informert om prosjektet underveis, og fått mulighet til å sende egne innspill. Forskerforbundet er derimot svært kritiske til at verken delrapportene eller den endelige rapporten med anbefalinger fra prosjektet vil bli offentligjort eller sendt på høring til berørte parter.

Det er et kjennetegn ved beslutningsprosesser i Norge, at berørte parter får mulighet til å bli hørt. Gjennom høringsinstituttet vil en sak bli opplyst, ulike interessehavere får mulighet til å si sin mening, offentligheten får innsyn og synspunktene til de som blir berørt av en beslutning gjøres kjent for de som skal fatte de politiske beslutningene. På regjeringens egen hjemmeside  står det:

«Ein sender saker på høyring av di det er ein demokratisk rett for alle å få vere med på å utforme offentleg politikk og av di synspunkta for dei som sakene kjem ved, skal verte kjende for dei som skal fatte avgjerder. Høyringssaker kan dreie seg om framlegg til lover og forskrifter som regulerer folk sine rettar og plikter, organisering av forvaltninga, endra myndeområde og utgreiingar». (vår utheving)

Prosjektet som nå gjennomgår helseforvaltningen, kan resultere i store omstillinger og endringer for mange ansatte. Forskerforbundet mener derfor det kan være et brudd med utredningsinstruksen kapittel 3-3, der det står at «Offentlige utredninger, forslag til lov og forskrift og forslag til tiltak med vesentlige virkninger skal normalt legges ut på høring», at rapporten ikke blir sendt på høring.

Forskerforbundet mener HOD fraviker et viktig prinsipp ved den norske modellen, når de ansatte som kan bli direkte berørt av de omstillingene og endringene prosjektet ender opp med å foreslå, verken får kjennskap til forslagene eller mulighet til å kommentere og gi innspill i forkant av at myndighetene skal fatte sine beslutninger. Ved å avskjære de ansatte og andre berørte fra å kommentere på sluttrapporten og de endelige forslagene fra prosjektet, risikerer myndighetene å fatte beslutninger om ressurskrevende og kostbare organisasjonsendringer (både økonomisk og faglig) som viser seg å ikke fungere eller være effektive.

Forskerforbundet ber derfor om at den endelige rapporten fra prosjektet blir offentlig tilgjengelig, og gjøres til gjenstand for en ordinær høringsprosess. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Generalsekretær