Anmodning om møte med politisk ledelse

Forskerforbundet ber om et møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet for å drøfte utfordringen knyttet til vitenskapelig ansattes tidsbruk, og hvordan dette kan følges opp innenfor rammen av tillitsreformen.

Tillitsreformen er et av regjeringens viktigste prosjekter. Reformen skal gi brukere og innbyggere bedre velferd og bedre tjenester ved at ansatte får mulighet til å bruke sin faglige kompetanse til å utøve oppgavene. Reformen skal utvikles nedenfra, og vårt inntrykk fra arbeidet i universitets- og høyskolesektoren så langt er at virksomhetene har behov for drahjelp.

Tidsbruksundersøkelsene til NIFU viser at vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler arbeider langt ut over alminnelig arbeidstid med en gjennomsnittlig arbeidsuke på over 46 timer, og over 49 timer for professorene.

Det er stort behov for å redusere rapporteringskrav og fjerne unødvendige tidstyver. Det er samtidig et stort behov for å se på den samlede arbeidsbyrden på den enkelte ansatte, herunder hvordan bruken av arbeidsplaner kan bli mer realistiske. Alvoret i situasjonen illustreres i Forskerforbundets medlemsundersøkelse i 2022 der en av tre faste ansatte sier de har vurdert å forlate akademia, og bare en av fem postdoktorer sier de vil anbefale andre en karriere i akademia. Når vi nå står overfor strammere offentlige budsjetter fremover blir det avgjørende viktig å frigjøre tid til faglig arbeid for de vitenskapelig ansatte.

Forskerforbundet bidrar gjerne med å drøfte konkrete tiltak for videre oppfølging av tillitsreformen med sikte på å redusere arbeidspresset for vitenskapelig ansatte.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Generalsekretær