Anmodning om møte med AID om doktorgradskandidater og dagpenger

Forskerforbundet har tidligere vært i kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om doktorgradskandidater og dagpenger, sist gang forut for pandemien, i 2018. Departementet etterlyste da dokumentasjon på omfanget fra Kunnskapsdepartementet, og ville komme tilbake til spørsmålet når dette forelå. Kunnskapsdepartementet har i mellomtiden fått utarbeidet to rapporter som dokumenterte problematikken rundt doktorgradskandidater og ferdigstillelse av doktorgradsavhandlingen. Saken må derfor nå tas opp igjen.

Forskerforbundet ønsker at ordningen som ble praktisert under pandemien kan gjøres permanent, men er åpne for å diskutere andre ordninger som kan ivareta behovene til arbeidsledige doktorgradskandidater.

Forskerforbundet ber, på bakgrunn av dette, om et møte med politisk ledelse i departementet for å drøfte konkrete tiltak for videre oppfølging av denne problematikken.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Generalsekretær

Vedlegg: Relevant bakgrunnsinformasjon (pdf)